Innhold

 

1        ORGANISASJON.. 2

1.1           KURLAND FOTBALLKLUBB.. 2

1.2           STYRET.. 3

1.3           UTVALG.. 3

1.4           ANDRE FUNKSJONER.. 4

2        SPORTSLIG ORGANISERING.. 4

2.1           GRUPPER OG LAG.. 4

2.2           ALDERSKLASSER.. 7

2.3           SAMMENSETNING AV LAGENE.. 7

3        LAGSAPPARATETS OPPGAVER.. 8

3.1           LAGLEDERENS OPPGAVER.. 8

3.2           Kasserers (ass. lagleders) oppgaver.. 8

3.3           Revisors oppgave (for treningsgrupper med spillere over 13 år) 8

3.4           Informasjonsansvarliges oppgaver.. 9

3.5           TRENERENS OPPGAVER.. 9

3.6           TRENERKOORDINATORER.. 9

4        SPORTSLIGE RETNINGSLINJER.. 9

4.1           MINILAG OG LILLEJENTE/LILLEGUTTLAG.. 9

4.2           ALDERSGRUPPENE OVER 13 ÅR.. 10

4.3           SENIORGRUPPENE.. 10

4.4           SPILLERUTVIKLING (input mangler) 10

4.5           SERIESPILL.. 11

4.6           TURNERINGER OG CUPER.. 11

4.7           TRENINGSLEIRE.. 11

5        UTSTYR (oppdatering mangler) 11

5.1           UT- OG INNLEVERING AV UTSTYR.. 11

5.2           KJØP AV UTSTYR.. 12

5.3           SPONSORMERKING AV SPILLERTRØYER.. 12

5.4           BRUK AV UTSTYR.. 13

6        ØKONOMI. 13

6.1 Fordeling av kostnader: 13

6.2           LAGENES ØKONOMI. 13

6.3           FORESATTES ENGASJEMENT.. 13

6.4           ØKONOMIANSVAR.. 14

6.5           LAGBUDSJETT.. 14

6.6           REFUSJON AV UTLEGG.. 14

6.7           FORSKUDD.. 14

6.8           LAGSREGNSKAP. 15

6.9           HVA DEN ENKELTE SPILLER SELV MÅ DEKKE.. 15

6.9.1       Treningsavgift 15

6.9.2       Medlemskontingent 15

6.9.3       Spillerlisens og –forsikring. 15

7        GJENNOMFØRING AV KAMPER.. 16

7.1           DOMMERE.. 17

7.2           ARRANGØRENS ANSVAR (se oppgavefordeling hjemmekamp) 17

7.3           UTSETTELSE/ FLYTTING AV KAMP. 18

7.4           TRENINGSKAMPER.. 19

7.4.1       Dommere til treningskamper. 19

7.4.2       Økonomi i treningskamper. 19

8        SPILLEBERETTIGELSE.. 19

8.1           OVERGANGSMELDINGER.. 19

8.2           DISPENSASJON FRA KRAVENE TIL ALDER.. 20

9        REGISTRERING AV SPILLERE OG LAGSAPPARAT.. 20

9.1           LAG-/NAVNELISTER.. 20

9.2           NYE SPILLERE.. 21

9.3           NÅR SPILLER SLUTTER ELLER FLYTTER TIL ANNET LAG.. 21

10      TRENINGSTIDER.. 21

10.1         VINTERTRENING.. 21

10.2         SOMMERTRENING.. 21

11      INFORMASJON.. 22

11.1         Lagsmøter.. 22

11.2         Deltakelse på foreldremøter.. 22

11.3         Foreldremøter.. 22

12      DIVERSE.. 22

12.1         SKADER.. 22

12.2         SPILLERKONTRAKTER.. 23

 

1          ORGANISASJON   

 

1.1    KURLAND FOTBALLKLUBB     

 

Klubben er i dag en ren fotballklubb. Klubben ledes av et styre som velges på klubbens årsmøte.

 

Kurland Fotballklubb er et lokalt forankret idrettslag som bygger sin miljøskapende virksomhet på ideen om idrett for alle. Klubben har som hovedmålsetning å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge, et tilbud om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Disse prinsippene legges også til grunn i klubbens organisasjonsarbeid og miljøskapende arbeid. I tillegg til å gi et best mulig sportslig tilbud, skal samarbeid, åpenhet, toleranse og engasjement være bærende verdier i klubbens virksomhet.

 

KFK er medlem i, og derfor underlagt det følgende organer beslutter:

·         Norges Idrettsforbund, se http://www.idrett.no

·         Norges Fotballforbund, se www.fotball.no

·         Akershus Fotballkrets, www.fotball.no/akershus

 

KFK er også representert i Lørenskog Idrettsråd, se http://www.nif.idrett.no/akershus/t2.asp?p=22724


1.2    STYRET

 

Styret består av 7 medlemmer (leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og tre styremedlemmer) som velges på årsmøtet.

 

Se kontaktinformasjon til medlemmene i styret på http://kurlandfk.no/index.php?option=com_contact&catid=44&Itemid=96

 

Styret skal:

§         Ivareta den daglige ledelse av klubben og organisere arbeidet, slik at man får en funksjonell organisasjon.

§         Vurdere omfang og innhold av oppgaver som skal gjennomføres. Samordne forskjellige tiltak som settes i gang. Organisere gjennomføringen av oppgavene samt aktuell ansvars- og arbeidsdeling.

§         Bistå og legge forholdene til rette for lag og utvalg. Dette vil blant annet være å sørge for at hvert lag alltid har et støtteapparat. Dette skal minimum bestå av trener og ansvarlig lagleder.

§         Iverksette og gjennomføre de vedtak som er fattet av årsmøtet. Dette omfatter også forhold rundt vedtaket, slik at helheten i vedtaket kommer fram og gir grunnlag for et best mulig resultat.

§         Være et koordinerende organ i forbindelse med samordning av forskjellige tiltak (dugnader m.m.).

§         Være et organ for samordning av kunnskap, kunnskapsformidling og kompetanseheving (herunder opplæring, kursing av tillitsvalgte).

§         Legge forholdene til rette, slik at sosiale og miljømessige mål kan nås. Med dette menes å skape et miljø i klubben, hvor trivsel og trygghet skal være viktige elementer slik at alle medlemmer gis et tilbud om deltakelse i organisert fotball.

§         Ha ansvar for informasjon til tillitsvalgte og medlemmer.

§         Ha overordnet ansvar for at det til enhver tid er nødvendig utstyr i klubben og at baneforhold er tilfredsstillende.

 

Det sittende styret utarbeider hvert år en Virksomhetsplan for det kommende driftsåret og legger denne fram for årsmøtet. Virksomhetsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses denne sesongen. Planen sendes over til det nye styret og skal være dettes viktigste arbeidsredskap. Styrets årsmelding skal være en evaluering av måloppnåelsen i forhold til Virksomhetsplanen.

 

Les siste års Virksomhetsplan i årsmøtedokumentene kapittel 5. Årsmøtedokumentene finner du på http://kurlandfk.no/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=

 

Referatene fra KFKs styremøter legges fortløpende ut på nettsiden, se http://kurlandfk.no/index.php?option=com_content&task=view&id=268&Itemid=

 

1.3    UTVALG

 

For å engasjere flest mulig i arbeidet med klubbdriften og for å effektivisere styrets arbeid bør styret etablere og bruke utvalg. De enkelte utvalg skal i samsvar med Kurland FKs Virksomhetsplan, utarbeide årsplaner for sin egen virksomhet.

 

Se oversikt over utvalgene og medlemmene på siden http://kurlandfk.no/index.php?option=com_contact&Itemid=96

           

1.4    ANDRE FUNKSJONER     

I tillegg til utvalgene vil følgende funksjoner bli forsøkt besatt:

Materialforvalter

Webmaster for klubbens nettside www.kurlandfk.no

NorwayCup-koordinator

 

Se oversikt over utvalgene og medlemmene på siden http://kurlandfk.no/index.php?option=com_contact&Itemid=96

 

2          SPORTSLIG ORGANISERING

Kurland FK skal arbeide for å framstå som både en breddeklubb og en klubb med sportslige ambisjoner. Klubbens sportslige leder er ansvarlig for all sportslig aktivitet, om ikke annet er definert. Sportslig utvalg har myndighet til blant annet å melde på lag til seriespill, fordele treningstid og deltakelse på kurs. Utvalget skal videre være ansvarlig for sportslig utvikling av spillere, dommere, ledere og trenere.

 

Det skal arbeides aktivt for at alle som ønsker å delta i organisert fotball som spiller, trener, leder eller dommer blir gitt mulighet for dette.

 

2.1    GRUPPER OG LAG  

Alle aktive spillere skal tilhøre en treningsgruppe. Med treningsgruppe menes administrativ enhet bestående av ett eller flere lag som har felles årsplan og økonomi. Med lag menes i denne sammenheng lag påmeldt til seriespill.

 

Det dannes lag innenfor ulike aldersklasser. Hvert lag ledes av et støtteapparat som velges blant spillernes foreldre/foresatte. I hver funksjon velges en eller to personer. Noen lag velger to personer i hver funksjon for å ha dobbel dekning. Det skal alltid være en som har ansvaret, dvs. velger laget to lagledere, skal den ene være ansvarlig lagleder og den andre assisterende lagleder.

 

Alle treningsgrupper skal ha følgende funksjoner besatt:

·         Ansvarlig lagleder (oppmann)

·         Kasserer

·         Revisor (treningsgrupper med spillere som fyller 13 år i løpet av sesongen)

·         Informasjonsansvarlig

·         Trener

 

Alle treningsgrupper bør i tillegg ha følgende funksjoner besatt:

·         Medtrenere/hjelpetrenere/keepertrener

·         Lagledere

·         Økonomigruppe

·         Arrangementsgruppe

 

Alle lag skal ved behov ha følgende funksjoner besatt:

·         Kampleder

·         Lagleder

 

Ansvarlig lagleder er lagets kontaktperson for styret, utvalg, krets og motstanderlag. Vedkommende (lagleder eller kasserer) er økonomisk ansvarlig på laget, disponerer lagets konti og anviser på disse.

 

Hovedtrenerne er gruppas sportslige ansvarlige. Innenfor rammen av lagets årsplan fastsetter og gjennomfører de lagets sportslige aktiviteter.

 

I barnefotballen er det ønskelig at alle foresatte blir med og tar et verv. Det er sentralt for KFK å få formidlet til de foresatte at det å være medlem i klubben medfører forpliktelser utover å betale kontingent. Kontingenten er ikke betaling for en tjeneste, men betaling for rett til å delta i et sosialt fellesskap. Nedenfor er det gitt et eksempel på mulig organisering.

 

Trenergruppe

Oppmannsgruppe

Lagledergruppe

Økonomigruppe

Arrangementgruppe

Hovedtrenere

Hjelpetrenere

Kampledere

Keepertrener

Ansvarlig lagleder

Informasjons­ansvarlig

NN

NN (leder)

NN

NN

NN

NN (leder)

NN

Kasserer

Revisor

NN (leder)

NN

NN

NN

Planlegge trening

Gjennomføre trening

Lede kamper

Utstyr til trening

Infoansvarlig web og klubbavis

Kontakt med klubb, krets og motstander lag

Årsplan

Aktivitetsliste

Adresseliste

Påmelding turnering

Praktiske rundt avvikling av kamp

Ta i mot motstander og dommer

Garderobe åpne/låse

Oppgjør dommer

Regnskap

Inntektsbringende tiltak

Organisere loddsalg

Kontingent

Organiserer kioskvakt på Parken

Organisere dugnad VinterCup

Organisere lagets oppgaver vårdugnad

Avslutninger

Turer og turneringer

Andre sosiale arrangementer

 

Det nærmere innholdet i de ulike funksjonene vil bli beskrevet i KFKs Organisasjonsplan og lagt ut på www.kurlandfk.no.

 

Alle lag skal innen 1. februar det enkelte år ha levert årsplan til styret.

 

Målgruppene for årsplanen er følgende:

·         Spillere og foresatte på laget

·         Trenere og ledere på laget

·         Styret og utvalgene

 

Årsplanen skal utarbeides innenfor rammen av bestemmelsene som er gitt av NIF/NFF, krets og klubb. Når det gjelder klubb er det særlig følgende styringsdokument som er sentrale:

·         Handlingsplan for KFK 2008–2012, som du finner her

·         Styrets virksomhetsplan, som du finner her

·         Skoleringsplan for KFK

 

Innen 25. oktober skal laget ha levert årsmelding med regnskap. Trenere og ledere på lag som ikke leverer årsmelding med regnskap er ikke berettiget til å kreve utgiftsgodtgjørelse fra klubben.

 

Nedenfor har vi forsøkt å gi en oversikt over rettighets- og pliktsforholdet mellom klubb, lag og medlem/spiller.

 

Spiller, trener, leder og lagets rettigheter

Spiller og lagets forpliktelser

 

Lag overfor klubb

·         Påmelding til serien

·         Dommerutgifter seriekamper

·         Treningstid

·         Nødvendig utstyr til trening og kamp, herunder drakttrøyer

·         Turneringsdeltakelse VinterCup

 

Det ovennevnte gjelder for alle lag i klubben fra MG7 – seniorlagene. Det eneste laget som mottar midler utover dette er seniorlagene.

 

Spiller overfor lag og klubb

·         Deltakelse i lagets aktiviteter

·         Deltakelse i klubbens aktiviteter

 

Trenere og ledere overfor klubb

·         Gratis støttemedlemskap

·         Lån av KFK-overtrekksdress

·         Utgiftsdekning

·         Telefon kr 500 (11-er) / kr 300 (andre) per lag

·         Kjøring til trening og kamper kr 1,- per km x 2 personer per lag

·         Gratis kurs

 

 

Spiller overfor klubb

·         Forsikring/lisens

·         Dekkes av Forbundet for barn- og ungdom. Seniorspillere betaler egen forsikring.

·         Kontingent

·         Ulike satser for familie- og enkeltmedlemskap og for spillere over/under 12 år

·         Utstyr (Leveres av Klubbhuset Comet Sport)

·         Rød shorts og røde strømper i samsvar med klubbens utstyrsstandard, leggskinn, sko som ikke sverter til innebruk.

·          

Spiller overfor laget

·         Treningsavgift

·         Lag fastsetter selv ev. treningsavgift eller dugnad til aktiviteter som ikke dekkes av klubben, herunder for bruk av undervarmet kunstgress og turneringer/cuper.

 

Lag overfor klubb

·         Baneleie etter første økt i perioden 01.11–31.03. Halv pris av markedsleie for økt nr 2.

·         Loddsalg – 15 lodd per spiller (5 lodd for andre enn hovedmedlem for familiemedlemmer)

·         1 økt dugnad på turneringer + levering av bakverk per spiller

·         Kioskvakt på Kurlandsparken

·         Alle lag har ansvaret for kiosken en uke per år. Kiosken skal være åpen når det spilles kamper på Parken.

·     Vårdugnad på klubbens baner og anlegg

 

 

2.2    ALDERSKLASSER   

I tråd med klubbens verdier og overordnede mål skal Kurland FK tilby fotballspill i alle klasser. Dersom det ikke er ønske, behov eller nødvendig rekruttering for seriespill i enkelte klasser skal forholdene legges til rette for en fotballaktivitet som er hensiktsmessig for disse utøverne.

 

I barne- og ungdomsfotballen skal utøverens utvikling være det sentrale. Det skal legges lite vekt på lagresultater i barnefotballen (6–12 år) mens dette vektlegges i gradvis større grad i ungdomsfotballen (13–19 år). Seniorfotballen skal i stor grad ta vare på hensynet til ønsket om gode sportslige resultater. Rekruttering til seniorfotballen fra egen klubb vil være beviset på at det arbeides godt og riktig i den aldersbestemte fotballen.

 

Mini 7                                       < 7 år             5'er fotball      

Mini 8                                       8 år                 5'er fotball      

Mini 9                                       9 år                 5'er fotball      

Mini 10                                     10 år               5'er fotball      

Lillejente/Lillegutt                    11 år               7'er fotball      

Lillejente/Lillegutt                    12 år               7'er fotball      

Småjente/Smågutt                    13 år               11'er fotball     (7'er fotball kan forekomme)

Småjente/Smågutt                    14 år               11'er fotball     (7'er fotball kan forekomme)

Jente-/Guttelag                         15–16 år         11'er fotball     (7'er fotball kan forekomme)

Juniorlag kvinner og menn       17–19 år         11'er fotball     (7'er fotball kan forekomme)

Seniorlag kvinner og menn                              11'er fotball     (7'er fotball kan forekomme)

Menn Veteran                           +39 år                        7'er fotball      

Menn Super Veteran                +48 år                        7'er fotball      

 

2.3    SAMMENSETNING AV LAGENE

Ambisjonsnivået må tilpasses lagenes ressursgrunnlag, dog slik at det legges stor vekt på å tilby utviklingsmuligheter for talentfulle spillere innen klubben, for eksempel ved hospitering på lag i høyere aldersklasser eller divisjoner. Det skal arbeides aktivt for at alle som ønsker å delta i organisert fotball gis mulighet for dette.

 

Barnefotball (6–12 år): Aktiviteten på dette nivået skal preges av allsidig fotball-lek i et trygt og godt miljø. På denne måten skal barna lære seg både å bli fortrolige med spillet og bli glad i det. Samtidig skal det jobbes aktivt med å utvikle lag/årganger/generasjoner med stor nok bredde og vel fungerende og stabilt støtteapparat. Antall spillere skal være viktigere enn antall seire. Rekruttering, foreldremobilisering og leder-/trener-«jakt» og opplæring bør være den høyest prioriterte oppgaven.

 

Ungdomsfotball (13–19 år): Resultatmålene skal fokusere på bredde, antall ferdighetsmerker, antall spillere på kretslag, antall spillere rekruttert til seniorfotballen og antall dommere, trenere og ledere per årgang. Det vil dessuten være akseptabelt med gradvis «spissing», utskillelse av talenter til spesiell trening, og oppgradering av prestasjoner i løpet av perioden.

 

Voksenfotball: Klubbens lag for kvinner senior skal i løpet av handlingsplanperioden utvikles til et lag med stabil kvalitet av godt 2. divisjonsnivå.

 

Klubbens herrelag (A-lag) skal utvikle et lag med stabil kvalitet av god 4. divisjonsstandard. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner (3. div. ol.) vil være en meget god bonuseffekt.

 

Fotballaktiviteten i seniorklassene skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsetninger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere over normalt seniornivå, dvs. i klassene Old boys/Menn veteran/Old girls ol.

 

3          LAGSAPPARATETS OPPGAVER         

Lagsapparatet velges for en og en sesong. Nytt «valg» skjer på høsten og en ønsker at lagsapparatet for kommende sesong skal være på plass senest 30.11. Hvis utskifting må skje i løpet av sesongen, må det for barne- og ungdomslagene innkalles til foreldremøte, slik at det kan velges en ny til erstatning for den avtroppende. Straks nytt lagsapparat er valgt, eller det er foretatt endringer i det eksisterende, MÅ melding sendes til styrets sekretær.

 

3.1    LAGLEDERENS OPPGAVER

Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget.

 

Lagleder skal overlate alt det sportslige til trener(e) som har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper, gjennomføring av kamper osv.

 

Laglederens oppgaver:

ü      Innsendelse og ajourføring av navnelister spillere og lagsapparat til informasjonsansvarlig og kasserer

ü      Arrangere foreldre-/spillermøter og ev. en passende sesongavslutning

ü      Gå gjennom forbundets Fair Play-regler og Foreldrevettregler med alle spillere og foresatte

ü      Møte på lagleder- og allmannamøter (trener-/lederforum)

ü      Informasjon til spillere, trenere og foresatte

ü      Økonomi og budsjettansvar

ü      Påmelding til cuper og turneringer

ü      Arrangere hjemmekamper, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport (tidligere kalt dommerkort)

ü      Administrere reiser til/fra bortekamper

ü      Skaffe dommere til hjemmekamper i serien hvor dette ikke er satt opp av fotballkretsen

ü      Overganger nye spillere (se egen prosedyre)

ü      Sikre at alle spillere er spilleberettiget for Kurland FK

ü      Kontraktinngåelse når spilleren fyller 16 år (i samarbeid med sportslig utvalg)

3.2    Kasserers (ass. lagleders) oppgaver

ü      Inn- og utbetalinger (resultatregnskap og balanse) og forslag til budsjett

ü      Administrere spillerkontoer

ü      Innkalling til dugnader og sette opp dugnadslister

3.3    Revisors oppgave (for treningsgrupper med spillere over 13 år)

ü      Revidere lagets regnskap og sende dette til styret innen tidsfristen

3.4    Informasjonsansvarliges oppgaver

ü      Informasjon til spillere, trenere og foresatte

ü      Oppdatering av lagets internettside på www.kurlandfk.no

ü      Produsere nyheter om laget på forsiden av www.kurlandfk.no

 

3.5    TRENERENS OPPGAVER

Fram til spilleren er 13 år er det normalt foreldre/foresatte rundt laget som står for treningen. Fra og med 13-årsalderen er det ønskelig at det også benyttes eksterne trenere. For alle nivåer finnes det mer detaljerte retningslinjer for hvordan treninger skal foregå og legges opp. For å skolere trenere avholder klubben med jevne mellomrom trenersamlinger og kurs enten alene, eller i samarbeid med fotballkretsen og/eller andre klubber. Ungdomsavdelingen har som et av sine mål å få fram spillere til A-lagsnivå. Det er derfor viktig å ha dyktige og godt skolerte trenere, og en arbeider hardt for å få gode trenere på aldersbestemte nivåer fra og med 13-årsalderen da toppingen starter.

 

Treneren har ansvaret for planlegging og gjennomføring av treningsarbeidet. Det hele skal følge de sportslige retningslinjer som til enhver tid måtte gjelde i sportslig utvalg. Det skal skrives kontrakt med trenerne.

 

3.6    TRENERKOORDINATORER

Trenerkoordinator ivaretar planleggingen av alt treningsarbeid, tilsettelse av trenere i samarbeid med sportslig leder, kontroll av treningsarbeid, tilrettelegging av hospiteringsordninger, planlegging av spillerutviklingsarbeidet m.m. Trenerkoordinator rapporterer til sportslig utvalg.

 

 

4          SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Klubben har som hovedmålsetning å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge som hører til Kurland skolekrets, et tilbud om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller.

           

4.1    MINILAG OG LILLEJENTE/LILLEGUTTLAG

I kamper skjer det ingen topping. Alle spillere i disse aldersgruppene skal ha tilnærmet lik spilletid helt uavhengig av ferdigheter.

 

I disse aldersgruppene spilles det seriespill og lagene deltar i enkelte cuper og turneringer. Det opereres imidlertid ikke med tabeller i seriespill eller forekommer sluttspill i cuper og turneringer.

 

Spillernes foresatte fungerer som trenere. Det avholdes trenerkurs for å skolere disse. Trenerkurs avholdes normalt på høsten hvert år.

 

De yngste lagene trener normalt 1 gang per uke fra begynnelsen av januar og fram til sesongslutt. De eldre lagene i disse aldersgruppene har fra 2–3 aktiviteter i uken inklusive kamper etter at fotballsesongen har startet.

 

Spillerne skal gjennom ferdighetstrening utvikle ferdigheter innen fotballen. Det gjennomføres prøver til forbundets ferdighetsmerker, og alle minilag skal gjennom hele sesongen arbeide med ferdighetsmerkene til forbundet. Prøvetaking skjer på høsten.

 

Les mer om klubbens mål for denne aldersgruppen i KFKs Handlingsplan 2009 – 2012.

 

 

4.2    ALDERSGRUPPENE OVER 13 ÅR

Fra og med det år spillerne fyller 13 år aksepteres gradvis «spissing» av lagene på bakgrunn av spillernes ferdigheter, motivasjon og holdninger.

 

Det er alltid plass til spillere som enten ikke satser eller (foreløpig) ikke har tilstrekkelig ferdighetsnivå.

 

Fra og med nå kåres kretsmestere og det kåres vinnere i de turneringer og cuper lagene deltar i.

 

Spillere kan hospitere med eldre/høyere rangerte lag dersom trenerne i samarbeid med trenerkoordinator/sportslig leder finner dette riktig for spillerens utvikling. Hospitering vil normalt være tidsbegrenset. På samme måte kan spillere flyttes opp permanent dersom hans utvikling tilsier dette. Beslutninger om hvilke spillere som plasseres hvor gjøres av trenerne i samarbeid med trenerkoordinator.

 

Les mer om klubbens mål for denne aldersgruppen i KFKs Handlingsplan 2009 – 2012.

 

 

4.3    SENIORGRUPPENE

Seniorfotballens oppgave er å prestere så gode resultater som mulig innenfor de rammer som ressursgrunnlaget setter. Klubben bør også ha et tilbud til de som vil begrense seg til mosjonsbasert fotballaktivitet.

 

Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 2. divisjonsnivå.

 

Klubbens A-lag for menn skal utvikle et lag med stabilt 4. divisjonsnivå. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner, vil være en meget god bonuseffekt.

 

Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/Menn veteran/Old girls ol.

 

Les mer om klubbens mål for denne aldersgruppen i KFKs Handlingsplan 2009 – 2012.

 

4.4    SPILLERUTVIKLING (input mangler)

Det er en prioritert oppgave i klubben å legge forholdene til rette for at de mest lovende talentene skal få et sportslig tilbud som gir dem mulighet til å utvikle seg som fotballspillere. Derfor skal spillere flyttes opp til eldre lag for å gi dem større sportslige utfordringer, selv om dette kan svekke laget han flyttes opp fra. Det er trener/spillerutviklerens oppgave å følge spilleren opp på det nye laget og tilse at spilleren blir mottatt og føler seg trygg der oppe.

 

Skriv gjerne noe her om sone- og kretslag

4.5    SERIESPILL

Alle lagene i Kurland FK blir påmeldt til seriespill.

 

4.6    TURNERINGER OG CUPER

Lagene bestemmer selv hvilke cuper og turneringer de ønsker å delta i, og lagene må selv sørge for påmelding og betaling.

 

Hvis klubben pålegger lag å delta i turneringer eller cuper vil klubben sørge for påmelding og betaling for disse lagene.

 

Ingen lag for spillere yngre enn 13 år kan delta i utenlandske turneringer.

 

For 10 år og yngre bør man delta på turneringer internt i klubben eller i det umiddelbare nærområdet.

 

For 11–12 år bør man delta i turneringer innad i kretsen og i nabokretsene.

 

Oversikt over tilgjengelige cuper og turneringer finner du på fotball.no

 

4.7    TRENINGSLEIRE

Lag på aldersnivå under jente-/guttealderen har ikke anledning til å reise på treningsleire til utlandet.       

 

 

5          UTSTYR (oppdatering mangler)

Klubben holder følgende utstyr:

ü      kamptrøyer

ü      kjegler

ü      treningsvester

ü      medisinkoffert med innhold

ü      baller

 

5.1    UT- OG INNLEVERING AV UTSTYR

           

Det er etablert et system for elektronisk bestilling av utstyr etter følgende framdrift:

 

          I møte medio oktober med Klubbhuset Comet Sport avtales hvilke produkter klubben skal tilby lagene kommende sesong

          Link og passord sendes per e-post til laglederne med bestillingsfrist primo november

          Ønskene fra lagene behandles og godkjennes av materialforvalter

          Utstyr bestilles og deles ut til lagene på utstyrskveld primo desember

         Resterende utstyr hentes av lagene på Klubbhuset Comet Sport i løpet av sesongen

         Godkjent liste fra november fungerer som rekvisisjon

         Lagene kan i liten grad påregne utstyr utover det som står på lista gjennom sesongen

 

Alt utstyr skal innleveres, være rengjort og i god stand, straks sesongen er slutt. Utstyr som ikke innleveres blir belastet laget.

 

 

5.2    KJØP AV UTSTYR

Den enkelte spiller må selv holde fotballstøvler, leggskinn, shorts, strømper og liknende.

 

Klubben har innkjøpsavtale med Klubbhuset Comet Sport, Nittedalsgt. 1 (Dovregården) i Lillestrøm, og materialforvalter er den eneste som har fullmakt til å forplikte klubben og handle på kreditt hos leverandøren.

 

Dersom laget har skaffet inntekter som forsvarer innkjøp av fellesutstyr skal laget ta kontakt med klubbens materialforvalter for å sikre at laget får de beste betingelsene ved kjøp, samt at man ikke kjøper utstyr som ikke er forenlig med de avtaler som gjelder mht. merke, type, sponsormerker og liknende.

 

Utstyr skal kjøpes hos den sportsforretning hvor klubben har innkjøpsavtale, og det skal tydelig framgå av bestillingen hvilket lag som er ansvarlig for den. Utstyrsleverandøren skal fakturere laget direkte.

 

Spillertrøyer skal kjøpes inn av klubben.

 

For fritidsutstyr eller liknende som skal brukes i klubbsammenheng, er det ikke tillatt å kjøpe inn andre merkevarer enn klubbens offisielle. Fargene som kan benyttes er fortrinnsvis rødt og hvitt.

 

Treningsdress skal være av den type som er fastsatt av klubbens styre og som selges av avtalepartner.

 

5.3    SPONSORMERKING AV SPILLERTRØYER

 

Spillertrøyer som Kurland fotballklubb går til innkjøp av kan ikke merkes med navn eller initialer, da utstyret tilhører klubben. Lagene er ansvarlig for tildelte spillertrøyer, og må selv erstatte trøyer som blir borte. Klubben skal ikke belastes for dette.

 

Dersom lag likevel ønsker å merke sine spilletrøyer, må de stå for alle utgifter selv. Det vil si innkjøp av trøyene (identiske med klubbens standard), samt trykking av klubblogo, tall og navn.

 

Som tidligere nevnt skal alle spillertrøyer kjøpes inn sentralt og eventuelt merkes med logoen til klubbens avtalepartnere på bryst og rygg.

 

Det enkelte lag har anledning til å hente inn sponsormidler fra private bedrifter eller liknende, og sette på logo fra denne sponsor på trøyesettet, men det kan ikke være logo/merker/navn fra konkurrenter av våre hovedsponsorer eller utstyrsleverandører. Slik merking skal heller ikke være så store og framtredende at de dominerer trøyesettet.

 

 

5.4    BRUK AV UTSTYR

Klubbens spillertrøye skal kun benyttes i kamper. Det er ikke tillatt å bruke spillertrøyer til trening eller på fritid.

 

6          ØKONOMI

Kasserer er økonomiansvarlig for de enkelte lag, se kasserers oppgaver.

Et lags overskudd overføres til neste år. Underskudd må dekkes av det aktuelle lag.

 

6.1 Fordeling av kostnader:

 

Følgende betales av klubben sentralt:

ü      baneleie

ü      påmeldingsavgifter til seriespill og påkrevde cuper (se pkt, 4.6)

ü      lagutstyr (se pkt. 5)

ü      dommerhonorarer i seriekamper

ü      utdannelse av ledere, trenere, dommere

ü      kjøre- og telefongodtgjørelse til trenere

Følgende må dekkes av laget:

ü      påmeldingsavgift til cuper og turneringer

ü      reise og opphold i forbindelse med cuper og turneringer

ü      sosiale tilstelninger for spillere

ü      eventuelt felles utstyr

ü      leie av ekstratimer til treninger utover de som tildeles av klubben

ü      kostnader med eventuelle treningsleire

ü      dommerkostnader i trenings- og turneringskamper

6.2    LAGENES ØKONOMI

Hvert enkelt lag har kostnader som de selv må dekke. Se pkt 6.1.
Midler til å dekke disse utgiftene må laget selv framskaffe. Dette kan gjøres gjennom f.eks.:

ü      sponsorinntekter (ref. pkt. 5 for regler)

ü      dugnader som laget selv framskaffer, eller dugnader framskaffet av UA sentralt

Det enkelte lag har ikke anledning til å gå med underskudd, hvis ikke underskuddet kan dekkes av oppsparte midler fra tidligere år.

 

6.3    FORESATTES ENGASJEMENT

Uten at foresatte påtar seg arbeid rundt lagene ville det ikke vært mulig å danne lag i barne- og ungdomsfotballen. Noen må følgelig påta seg oppgaver i lagenes støtteapparat.

 

For å skaffe de nødvendige inntekter må foresatte også stille opp på tildelte dugnader.

 

6.4    ØKONOMIANSVAR

Lagleder har ansvar for lagets økonomi.

 

           

6.5    LAGBUDSJETT

Lagets budsjett skal leveres klubbens økonomiansvarlig innen 15. november.

 

Budsjettskjema finnes på klubbens nettside.

 

6.6    REFUSJON AV UTLEGG

 

Lagene kan få dekket utgifter til telefon, kjøring og dommere etter gjeldende regler.

 

Alle lagets utgifter/bilag må være innlevert til klubbens økonomiansvarlige før 25.10 det år utgiftene er påløpt. Husk at det tydelig må framgå hvilket lag det kommer fra, dvs. lagets navn skal klart framgå, samt lagleders navn, adresse og bankkontonummer. Det gis ikke kontantrefusjon, midlene overføres til lagleders bankkonto.

Telefon:

Inntil kr 500,- per leder per 11-er lag og kr 300,- per leder per 7-er eller 5-er lag. Maks. to ledere/trenere per lag. Krav ut over disse beløpsgrensene må begrunnes og dokumenteres.

Kjøring:

Utgangspunktet er kr 1,- per kilometer for kjøring til seriekamper og Norway cup. I tillegg kan trenere kreve godtgjørelse for kjøring fra hjemmet til trening. Maks. to ledere/trenere per lag. Satsen vil bli forholdsmessig redusert, dersom kravene overstiger budsjettposten.

 

Dommer:

Klubben dekker dommerregninger i alle seriekamper mot signert dommerregning. Lagene dekker selv utgiftene ved dommer i trenings- og cupkamper.

 

6.7    FORSKUDD      

Lagleder kan i enkelte tilfeller motta forskudd. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle med klubbens økonomiansvarlige.

 

6.8    LAGSREGNSKAP

Kasserer fører enkelt regnskap for sitt lag. Lagsregnskapet sendes til lagleder og lagets revisor for kontroll. Feil meldes til klubbens økonomiansvarlige.

 

Ingen lag har anledning til å gå med underskudd (se 6.2) og overskudd blir ført over til neste år.

 

6.9    HVA DEN ENKELTE SPILLER SELV MÅ DEKKE

 

6.9.1  Treningsavgift

Spillere i Kurland FK må vanligvis betale treningsavgift. Satsene fastsettes årlig av laget i budsjett/årsplan.

 

6.9.2  Medlemskontingent

Alle som skal spille i KFK må være medlem av klubben. Det samme gjelder for lagsapparatet, og er viktig for å komme inn under klubbens forsikringsordninger. Det gis familie- og søskenrabatt. Innmelding skjer via skjema på klubbens hjemmeside.

 

6.9.3  Spillerlisens og –forsikring

Alle spillere, frem til og med det året de fyller 12 år, er forsikret i If… gjennom Norges Idrettsforbunds (NIF) barneforsikring. Fra det året spilleren fyller 13 skal spilleren forsikres gjennom SPORTSCOVER EUROPE LTD, enten gjennom lagsforsikring eller med individuell lisens. Lagsforsikring betales av klubben for alle lag fra 13 år til menn veteran. Unntatt fra dette er senior 11'er lag. Her må spillerne selv betale egen forsikring i form av en individuell lisens.

Barneforsikring (5-12 år)

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité er forsikret. Gyldig forsikring er tegnet når spilleren er registrert som medlem i Kurland Fotballklubbs medlemsregister.

  Skjema for skademelding finner du her.

Les mer om barneidrettsforsikring på http://www.idrett.no/t2.aspx?p=19888

 

Lagsforsikring (13 år+, unntatt spillere på senior 11'er lag)

 

Gyldig forsikring for spiller som skal omfattes av lagsforsikring er tegnet når oppmann/lagleder har registrert spilleren som aktiv. Alle oppmenn/lagledere bør følge prosedyren nedenfor medio januar hvert år for å sjekke at egne spillere ligger i databasen. Ledere for spillere som fyller 13 år i løpet av sesongen må legge inn alle spillere i denne aldersklassen. 

 

Gå til; http://idrett.speaker.no/organisation.asp?OrgElementId=54577

Velg "Logg på" under Verktøykassa

Du sendes da videre til http://toolbox.n3sport.no/main.asp?OrgElementId=54577

Velg "Lisensregistrering"

Logg på med: Brukernavn: Lisensregistrering + passord du har fått oppgitt på ledermøte eller ved henvendelse til klubbens sekretær.

Du kommer da inn i oversikten over aktive KFK spiller 13 år + som er forsikret. Er det noen du ikke finner så kan du prøve å søke på "Ikke aktive". Finner du ikke spilleren der må du legge disse til som "Ny spiller". Du kan sorter på alle feltene i overskriften. Lettest å sortere på etternavn. Gå inn på alle spillere (på "Persondata") og sjekk at de ligger med "Lagsforsikring", riktig adresse og e-postadresse. Du bør samtidig benytte anledningen til å flytt spillere som ikke er aktive til eget arkiv.

Lisensforsikring (spillere på senior 11'er lag)
Benytt samme framgangsmåte som for lagsforsikring for å registrere spillere som skal betale lisensforsikring. Husk at alle spillere som skal spille 11'er seniorfotball uansett alder må betale lisensforsikring.

Ved registrering av spillere må lagledere sette inn ønsket lisensgruppe. Kun menn senior 1 er i 2009 i lisensgruppe 2. Alle øvrige seniorlag er i lisensgruppe 3. Spilleren kan selv utvide forsikringen ved betaling.

Dersom de ligger med feil adresse vil de ikke få tilsendt lisenskrav. Spillere som ikke har epost bør registres med at giro sendes gruppe på epost. Lagleder tar utskrift og gir til spiller. De er vi som klubb som har risiko for dette. Spiller som ikke har betalt lisens koster oss kr. 1850,- i bot, dersom de spiller kamp.  Spillere som betaler sin lisens vil få dette registrert i samme database.

Premiene for sesongen 2009 for individuell forsikring er som følger;

 

DIVISJON/KLASSER

GRUNNLISENS

UTVIDET LISENS

Gruppe 1

Tippeliga, 1. og 2. div. menn og Toppserien kvinner

Kr 900,-

Kr 1.700,-

Gruppe 2

3. og 4. div. menn og 1. div. kvinner

Kr 525,-

Kr 890,-

Gruppe 3

Lavere div. og klasser over 19 år

Kr 190,-

Kr 470,-


Forsikringspremien skal betales til Norges Fotballforbund på konto 7874 06 58432. All betaling må skje med KID-nummer. Lagledere/oppmenn finner KID-nummer i databasen og oppgir dette til spillere som mangler dette.

Skademeldinger og forsikringsoppgjør 13 år +

 

SPORTSCOVER EUROPE LTD forestår selv skadeoppgjør på spillerlisens og lagsforsikring.

 

Skademeldinger sendes;

 

NORGES FOTBALLFORBUND

LISENSFORSIKRING

0840 OSLO

 

Forsikringsordningen har et eget fast telefonnummer som skal brukes ved alle henvendelser om vilkår og skader til SPORTSCOVER EUROPE LTD.

 

Nummeret er 815 35 004

 

Finn skademeldingsskjema og les mer forsikring og lisens på http://www.fotball.no/akershus/t3.asp?p=54908&cat=53815

 

 

7          GJENNOMFØRING AV KAMPER

 

Oversikt over seriekamper finnes i terminliste fra Akershus Fotballkrets. Terminlisten finnes på Akershus fotballkrets nettside www.fotball.no/akershus.

 

Lagleder er arrangementsansvarlig for lagets hjemmekamper som spilles på Kurlandsparken.

 

Ved kamper på Kurlandsparken er det reservert garderober til lagene som er merket blå for herre hjemmelag og rød for dame hjemmelag.

 

7.1    DOMMERE

 

Kretsen setter i 2009 opp dommer til følgende av KFKs lag:

 

Øvrige lag må skaffe dommer selv. Benytt klubbens dommere så langt som mulig:

 

Kurland FK setter opp dommer for alle lag i barnefotballen (7 - 12 år) og for menn veteran. I barnefotballen tildels hvert lag to klubbdommere. Oversikt over hvilke dommere laget er tildelt vil bli å finne i katalogen "Klubbdommere". Dommerne fordeler lagets kamper mellom seg. Dommerne sender liste til lagleder med hvem som skal dømme hvilken kamp. Dersom ingen av dommerne kan dømme kamp på laget de er tildelt, må lagleder selv skaffe dommer blant oversikten "Klubbdommere".

 

Lagleder skal senest 24 timer før kamp ringe dommer for å bekrefte kampsted, tid og oppdrag. Før kamp skal dommer tas i mot og ønskes velkommen.
Dommerkontakten ønsker at laglederne sender inn Vurderingsskjema klubbdommer på klubbdommerne etter hver kamp til leder@kurlandfk.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

 

 

Dommere får drikke i kiosken og oppgjør utbetalt kontant mot regning samme sted. Alternativt må lagleder ha kontanter til dette. Dommeren har krav på et fastsatt beløp. Satsen for dette finnes i terminlisten. Lagleder får kvittering fra dommeren(e). Utlegget refunderes i kiosken.

 

KFK sentralt dekker alle dommerhonorarer til seriekamper og andre obligatoriske kamper, ikke til treningskamper.

 

7.2    ARRANGØRENS ANSVAR (se oppgavefordeling hjemmekamp)

 

         Ta kontakt med motstander dagen før kampen (for kampbekreftelse).

 

         Ta kontakt med dommer dagen før kampen (og ev. assistentdommere).

 

         Sjekk farge på bortelagets drakter (arrangøren skaffer om nødvendig gjestende lag vester eller et annet draktsett).

 

         Sjekk i tide om garderobene er ledige.

 

         Sjekk lysforholdene (slå på lysanlegget om nødvendig).

 

         Klargjøring av banen – flytte unna mål som ikke skal benyttes, sette opp hjørneflagg osv.

         (ref. kampreglementets § 13-6 om konsekvensen av forsømmelse fra arrangøren).

 

         Baller (arrangøren skal holde minst tre godkjente matchballer).

 

         Kamprapport (tidligere dommerkort).

 

         Ta imot gjestende lag og dommer (assistentdommere).

          

         Ringe inn kampresultatet til grønt nr.: 800 33 488 (gratis) umiddelbart etter kampslutt (gjelder kun for klassene f.o.m. 13 år og oppover – kretsnummer for AFK er 02).

 

Se også oppgavefordeling bortekamp

 

7.3    UTSETTELSE/ FLYTTING AV KAMP 

 

Det kan være mange grunner til at en kamp utsettes eller flyttes, f.eks. at kampdatoen ikke passer for et eller begge lag.

 

Før kampen flyttes må fotballkretsen gi sin tillatelse, og kamper skal fortrinnsvis spilles før oppsatt dato. Det er en klar fordel at lagene er blitt enige om en mulig ny kampdag før en tar kontakt med kretsen. Dersom kretsen aksepterer den nye kampdatoen må hjemmelagets lagleder straks informere den/de oppsatte dommer(e) om at kampen er flyttet. Samtidig er det hjemmelagets lagleder som må skaffe dommer(e) og finne ledig bane.

 

Dersom et av lagene ønsker å flytte en kamp, er motstanderlaget ikke pliktig til å etterkomme ønsket. I så fall må kampen spilles som planlagt. Ønsker et lag likevel å flytte kampen kan de ta ønsket opp med kretsen. Kun i helt spesielle tilfelle vil kretsen akseptere flytting hvis det ene laget ikke ønsker flytting.

 

Framgangsmåte

  1. Kontakt motstander tidlig
  2. Finn ny tid i samråd med motstander og baneansvarlig
  3. Ta kontakt med dommer der dette er oppsatt, og hør om dommer kan dømme på nytt kamptidspunkt.
  4. Varsle kretsen per e-post med kampnummer, nytt kamptidspunkt (dato/kl./sted), og hvem som dømmer kampen.
  5. Kretsen oppdaterer Aktivitetskalenderen.
  6. Kretsens mailadresse finner du på http://www.fotball.no/akershus/t1.asp
  7. Hvis kamp skal spilles på Parken, gi beskjed til kioskansvarlig på det laget som har kioskvakt den aktuelle uken. Se oversikt under Anlegg, Kiosk.

Regler ved omberamming

 

Hvis baneforholdene gjør gjennomføring av kamp umulig:

 

Kretsen skal straks informeres om at kampen ble utsatt. Kretsen finner så et nytt tidspunkt. Dersom det på kampdagen gis tidlig varsel om at kampen ikke kan gjennomføres er lagleder pliktig til å varsle dommer(e) og bortelag.

 

HUSK: en kamp er ikke avlyst på grunn av baneforholdene før baneansvarlig har stengt banen eller dommeren nekter å gjennomføre kampen. Laget kan ikke selv avlyse kampen fordi været er dårlig. Kun offisiell instans, dvs. dommer/baneansvarlig kan stenge banen.

 

Hvis en har mistanke tidlig på dagen om at banen kan bli stengt, er det fornuftig at lagleder kontakter baneansvarlig snarest.

 

7.4              TRENINGSKAMPER

 

Lagleder må i samarbeid med lagets trener(e) avtale treningskamper.

 

Ønsker du å spille treningskampen på Kurlandsparken kan du reservere tid hos baneansvarlig.

 

7.4.1            Dommere til treningskamper

Lagleder må selv skaffe dommer(e) til hjemmekamper. Det er avtale mellom klubben og egne dommere at disse skal dømme treningskamper i den grad de har kapasitet, da uten dommerhonorarer.

Må man hente dommere fra andre klubber skal disse ha normale dommerhonorarer, som betales av laget. Husk derfor i så fall å finne en dommer som bor så nær Kurland som mulig slik at godtgjørelse til reise blir minst mulig. Husk å være tidlig ute med dommeravtaler.

 

7.4.2            Økonomi i treningskamper

Laget må dekke alle sine kostnader med treningskamper over sitt eget lags budsjett. Dette gjelder både baneleie, dommerhonorarer o.a.

 

8                      SPILLEBERETTIGELSE

 

Regler og bestemmelser for blant annet soning av gule eller røde kort, overårige, spill for flere lag og spillerlisens finnes på hjemmesidene til AFK og NFF.

 

8.1    OVERGANGSMELDINGER

 

Dersom ny spiller kommer til Kurland fra en annen klubb må overgangen være i orden før han kan spille for KFK. Overganger er ikke i orden før melding om dette er mottatt fra kretsen eller NFF.

 

For nye spillere over 11 år skal det sendes overgangsmelding til spillerens gamle klubb. Det er to ulike skjemaer som skal benyttes, avhengig av spillerens alder, se www.fotball.no/akershus

 

Ett skjema skal benyttes for spillere over 15 år, et forenklet skjema for spillere under 15 år.

 

Skjemaene finnes tilgjengelig hos sportslig leder eller på klubbkontoret. Lagleder må besørge at skjemaet fylles ut og underskrives av spilleren. HUSK AT DET IKKE ER GJENNOMSLAG TIL SIDE 3. Deretter leveres det ferdig utfylte skjemaet klubbens kontor ved daglig leder eller sportslig leder. Klubben besørger deretter den videre prosedyre, som er:

 

1.     Det avtales å møte en representant for spillerens gamle klubb for å få nødvendige signaturer på skjemaets del 3. Alternativt:

2.     Meldingen sendes – rekommandert - til spillerens gamle klubb.

3.     Har spillerens gamle klubb innsigelser mot overgangen må de svare rekommandert innen 8 dager. Innsigelser kan komme dersom spilleren skylder sin gamle klubb penger, for eksempel for treningsavgift, kontingent eller det kan være utstyr som ikke er returnert. Offisiell overgangsmelding til overordnet instans kan ikke sendes før spilleren har ordnet opp forholdet til sin gamle klubb.

4.     Dersom det ikke er kommet innsigelser innen 8 dager sender klubben melding til krets/forbund om overgangen og betaler overgangsgebyret.

5.     Når bekreftelse kommer fra forbundet er spilleren klar til å spille obligatoriske kamper for KFK.

 

Ingen kan spille obligatoriske kamper før overgangen er i orden, men treningskamper kan spilles når det foreligger skriftlig tillatelse fra tidligere klubb.

 

8.2              DISPENSASJON FRA KRAVENE TIL ALDER


(1) I klassene junior menn, junior kvinner, gutt, jente, smågutt, småjente, lillegutt og lillejente kan klubben av sosialmedisinske årsaker søke kretsen om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spiller. Søknaden skal medundertegnes av spillerens foresatte og attest fra behandlende lege skal vedlegges. Likeledes kan kretsen på grunnlag av søknad, gi spiller i nevnte klasser dispensasjon fra aldersbestemmelsene på grunn av mangel på sportslig tilbud.

(2) Først det kalenderåret en spiller fyller 15 år kan vedkommende få dispensasjon for å delta på seniorlag. Forbundsstyret kan fastsette retningslinjer for behandlingen av søknader om dispensasjon for spill i seniorklassen. Dispensasjon kan ikke gis for spill på lag som deltar i de to høyeste divisjonene for menn og høyeste divisjon for kvinner.

 

 

9                      REGISTRERING AV SPILLERE OG LAGSAPPARAT

 

9.1              LAG-/NAVNELISTER

           

Oppdatert komplett lagliste skal sendes styret ved sekretæren innen oppsatt frist, selv om det ikke er skjedd endringer det siste året. Bruk skjemaet ”Lagliste” som finnes på klubbens nettside.

 

Ved endringer i lagledelsen eller spillere skal oppdatert lagliste straks sendes klubbens sekretær, økonomi- og informasjonsansvarlig. Melding må også sendes ved endring i adresse, telefonnummer etc.. Endringer skal merkes.

 

9.2              NYE SPILLERE

 

Straks en ny spiller slutter seg til laget skal det sendes inn melding om dette til økonomiansvarlig og sekretær. Innmelding i klubben skjer via skjema på hjemmesiden.

 

Før spillere som kommer fra andre klubber kan spille obligatoriske kamper for Kurland må det gjennomføres overgangsprosedyre slik at spilleren er spilleberettiget.

 

9.3              NÅR SPILLER SLUTTER ELLER FLYTTER TIL ANNET LAG

 

Straks en spiller slutter eller flyttes til et annet lag skal det sendes inn melding om dette til økonomiansvarlig og sekretær. Utstyr behandles i henhold til gjeldene regler (se lagleders ansvar.)

 

10                    TRENINGSTIDER                                                                         

                                                                                               

10.1            VINTERTRENING                                                               

           

Sportslig leder/utvalg er ansvarlig for oppsett av treningstider, sommer som vinter.

 

Alle lag i KFK skal ha en treningsøkt gratis på enten Kurlandsparken eller i Kurland skoles gymsal i vinterhalvåret. Det tildeles maksimalt 1/2 kunstgressbane for gratisøkt per lag. Banestørrelse bestemmes ut fra antall spillere og aldersgruppe.

 

I vinterhalvåret blir kunstgressbanen tilbudt eksterne lag, primært i tider som er etterspurt (kl. 18–21 mandag–fredag), for å dekke hoveddelen av kostnadene for vintervedlikehold og oppvarming av bane. Egne lag i barne- og ungdomsfotballen tildeles normalt treningstid utenom denne tiden og i gymsalen på Kurland skole. Junior- og seniorlag tildeles normalt treningstid etter kl. 18.00.

 

Egne lag kan leie ekstra økt på Kurlandsparken vinterstid. Ekstra økt som legges utenom utleietid mandag–fredag (kl. 18–21), betales med 1/2 timepris for økt 2, og full timepris for økter utover dette. Slik baneleie må laget dekke selv over sitt budsjett

                                                                                                                                                           

10.2            SOMMERTRENING                                                   

           

Sportslig leder/utvalg er ansvarlig for oppsett av treningstider og formidling av disse til de enkelte lag for sommertrening i perioden 1. mai og ut sesongen. Melding sendes normalt ut i slutten av april.

                                                                                               

I de tilfeller den fastsatte treningstiden kolliderer med kamp, må lagledelsen selv ta initiativ til å bytte treningstid med andre lag dersom en ønsker å gjennomføre trening som må avlyses på grunn av kampen.

 

En bør alltid sjekke dagens kampliste, som finnes i banedagboka. Ikke bruk banen om det er satt opp kamper, da vil laget som trener måtte vike. Kamp går alltid foran trening, og det er alltid kjedelig å måtte flytte seg 20 minutter ut i treningen.

 

11                    INFORMASJON     

 

Informasjon mellom KFKs spillere/lagsapparat er viktig, og det finnes flere informasjonskanaler.

 

Klubbens nettsider – www.kurlandfk.no – er den viktigste informasjonskilde både for lagsapparatet og foresatte. Vi anbefaler alle å bruke disse sidene hvor alle lag og medlemmer kan tildeles brukernavn/og passord for å kunne publisere nyheter. Kontakt Webmaster for tildeling.

 

        

11.1            Lagsmøter        

Det avholdes møter for lagledere/lagsapparat etter behov.

 

11.2            Deltakelse på foreldremøter

           

Representant for styret eller utvalg møter gjerne på lagets foreldremøter. Ta kontakt.

        

 

11.3            Foreldremøter  

 

Kan avholdes i møterommet på klubbhuset. Tid bestilles via hovedkalenderen.

 

12                    DIVERSE

 

12.1            SKADER  

 

Spilleren må selv dekke/legge ut for skadebehandling.

 

Refusjon kan fås fra forsikringsselskapet mot innsendelse av utfylt skadeskjema som vedlegges kopi av utgiftsbilagene.

 

Kurland Fotballklubb dekker ingen kostnader med skadebehandling og tar intet ansvar for skader eller uhell som måtte skje i forbindelse med treninger, kamper, dugnader eller liknende.

 

Skadeskjema fås på klubbkontoret, eller kan lastes ned fra kretsens nettside. Lagleder bør alltid sørge for å ha et par skadeskjemaer liggende.

 

12.2            SPILLERKONTRAKTER   

 

Klubben inngår amatørspillerkontrakter med alle spillere over 16 år. Kontrakter inngås normalt for et år, og maksimal kontraktstid er 3 år.

 

Nekter en spiller å skrive kontrakt har han ikke anledning til å spille for klubben.

 

Sportslig utvalg samarbeider med lagleder om inngåelse av kontrakter.