Kurland fotballklubb - Hovedside

 

Referat styremøte

 

STED:            KLUBBHUSET

DATO:           Mandag 06.02.2001

TID:               KL. 1900-2130

Fravær :    Stein og Pål

 

Saksnr.

Sak  

Ansvar

 

 

 

 

 

 

18/2001      Innkalling

                    Innkalling forrige møte godkjent

 

19/2001      Referat fra forrige styremøte

                    Godkjent uten merknad

 

20/2001       Referatsaker

                    Damelaget har fått 3 underskrevne kontrakter.

          Mange  sitter og venter.

          De er nå 13 spillere. Prioritering fremover blir å skaffe flere

          Spillere , og å få underskrevet flere kontrakter.

          Laget gjorde det veldig bra på vintercup. 

 

                    Forsikring

                    Spillere 7-12 år dekkes av NIF barneforsikring.

                    Spillere 12-19 år, forsikring dekkes av Norges Fotballforbund.

                    Menn veteran , forsikring dekkes av klubben

                    Senior nivå, betales ved individuell forsikring.

 

                   Treningstider

                   Trening i Fjellhamarhallen den 31.03 og 01.04 er avlyst

                    pga. Hammer turns Rs- konkurranse.

 

                    Årsmøtet i Idrettsrådet avholdes ved Triaden Hotell den 27.02.01

                    kl.1900.

                    Oppmøte fra KFK – Klaus og Bjørg.

 

 

 

 

21/2001

 

 

                    Status  - Utvalgenes årsplaner

                   

                    SU –

                    Ola Johaug går ut av sportslig utvalg

                    Klaus tar kontakt med alle lag for tilstands rapport,

                    Ledere, trenere osv.    

                    

                    Utstyr/ anlegg

                    

                    Materiell – Oddrun Stoll

                    Kiosk      -  gruppeleder +  4 medlemmer

                    Oddrun har takket nei. Aktuelle kandidater noe uvisst.

                    Sissel sjekker på foreldremøte om noen er interessert.

                    Klubbhus – Bjørg og Gro holsæther.

                    Anleggskoordinator – Bjørg

                    Bane ansvarlig – Klaus. Bjørg overtar etter hvert.

 

                    Klaus og Olav tar seg av opprettingen av den elektroniske

                    Bestillingen av baner og klubbhus på hjemmeside.

 

                    Produktlinjen skal utvides .

                    Ansvar : oddrunn Stoll.

 

                   Medlemskort skal sendes til medlemmene i post.

 

                   Ved innkjøp skal det gis rekvisisjon av Oddrunn.

 

                   Utleieregler

                   Ansvar:  Klaus

                   Leiesum er satt til følgende :

-         Gratis for medlemmer mot vask.

-         Depositum for alt annet enn klubbaktiviteter.

1500,- i gebyr for manglende renhold og skader.

  250,- pr. time vask.

 

 

Leiepris ikke medlemmer :

 

Hverdag 300,-

Fredag/lørdag 1000,-

Hel søndag 1000,-

Under 3 timer søndag 700,-

+ depositum

 

Drift klubbhus

Vaktmester  - Bjørg beskriver ordningen

Kontor rekvisita/ service utstyr – Klaus

Lager – Det er ikke lov å bruke loftet. Vurdere på neste møte

Om behov for å utvide.

Brøyting – Bjørg beskriver ordningen

Leieavtale m/kommunen – Bjørg reviderer. 

 

Renhold : Får det vi trenger av utstyr/papir fra kommunen.

Brukere skal vaske etter seg. Bjørg vasker når nødvendig mot

En godtgjørelse på 100,- timen. Sender faktura til Pål.

 

Nøkler : 

Klubbhus – må revidere oversikt  - produsere nye     JA

Blåbu -    Trenger ikke oversikt    - Produsere nye     NEI

Posthyller – Klaus /Bjørg

 

Bjørg skal be Rune A. Bygge om låsen i underetg. Til å

Akseptere flere nøkler.

 

Posthyller

Alle skal ha posthyller.

Det skal samles inn nøkler fra alle lag på neste forum.

Det skal produseres ny nøkler, og deles ut til lagene mot

kvittering.

Alle boksene skal merkes på nytt. Både inne på kontoret og

ute på boksene.

 

 

 

Systemrettet tilsyn – Akershus Nett 

Bjørg skriver brev til Akershus Nett m/ kopi til

Lørenskog kommune v/ fritidskontoret om at fritidskontoret

er baneeier og ansvarlig for driften av systemet.

 

Utbedring av klubbhuset

Telefon- Ønsker bredbånd ansvar : Bjørg

Modem til internett og 2 telefonapparater på kontor og i kiosken.

 

Bjørg : innhente pris, sette opp budsjett. Prioritere.

 

 

Arrangement  

 

Anita prøver å finne en komite til arrangering av tillitsmannsfest.

 

Det er i år 10 års jubileum for KFK,s sommerfest. Anita innkaller

Til møte med Lg – 89 og Lj – 89  som skal arrangere dette.

 

Andre arrangementer : Huset er åpent for alle gode tiltak.

Anita skal profilere for muligheten av å bruke klubbhuset.

 

 

Kurer / hjemmeside  

Hjemmesider skal utvikles videre

Ann/Klaus/Olav senere på våren.

 

Kureren – 4 utgaver

-         avklare ansvarsdeling mellom hjemmeside / kurer

-         Ann skal skaffe deadline oversikt

-         Ann lager budsjett

-         Ann skal be Olav om å lage en logo i svart/hvitt.

 

                  

 

Sak 22/23 /24 utsatt neste møte

 

                  

 

25/2001           Eventuelt

                    

                        Nøkler til SIA bobla

                        SMJ-88  Anita sjekker om de har nøkler

                        LJ - 89  -  - BIL-SIA

                        LG-90  -   - BIL – SIA avtale

 

                        LG-90 ønsker å få refundert deler av betaling for de 4 første

                        treningene pga. sen opp- låsing.

                        Hallen har da blitt låst opp først kl. 1615/1620.

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

15/2001       Møteoppsett for 2001                                                       Anita

                                                                                                      

·     Styret

Følgende møtedatoer er satt opp :      06.02

                                                            05.03

                                                            03.04

                                                            23.04

·     Utvalgene

 

Sportslig utvalg

Skal ha møter 14. dager før hvert styremøte

 

                        Kureren – ikke faste møter.

 

                                 Arrangement

                        Anita innkalle til møte med Bjørg og Ragnhild Andreassen vedr.

                        St. Hans fest 16.juni.

·     Forum

Følgende datoer er satt opp :              01.02

                                                            19.04           

·     Årsmøte

Årsmøtet for 2001 er satt til 22.11  kl. 1900

 

                        Klaus skal sende aktivitetsliste til utvalgene. Resten blir

                        Bestemt etter at terminliste er kommet.

 

16/2001       Status - utvalgenes årsplaner.                                         Alle

 

·     Medlemmer/kandidater

                    Økonomiutvalget

                    Pål – leder

                    Alf -  kasserer

                     

                     Kureren - prosjekt

                     Magne Storløkken

                     Olav Strand

                     Ann søraa

 

                     Turnering : Stein skal ta en runde på dette.

Kiosk

Ansvarlig  :  Dagny og Oddrun

 

Sportslig utvalg:

Klaus Wike

Finn Løvseth

Svein Fjellheim

Ola Johaug

Tove Johaug

Odd Inge Hanssen

Thomas Kjelsrød

 

Materialforvalter : Oddrun Stoll?

Drift klubbhus : Bjørg + en person til

Anleggs koordinator : Bjørg

                                

 

 

·     Detaljering av budsjettpostene utvalget disponerer eller har ansvaret for

                        

INNTEKTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egne stevner

Stein

 

 

 

Salg/andre tiltak

Pål

 

 

 

Kiosksalg

Bjørg

 

 

 

Medlemsblad

Pål/Ann

 

 

 

Kontingenter

Pål

 

 

 

Tilskudd fra kommunen

Pål

 

 

 

Dommerinntekter

Bjørg

 

 

 

Sponsor-/samarbeidsavtaler

 

 

 

 

Interne overføring-klubbhus

Bjørg

 

 

 

Renteinntekter

 

 

 

 

Sum inntekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTGIFTER

 

 

Noter

 

 

 

 

Adm./representasjon

Anita

 

 

Utdanning/spillerutvikling

Klaus

 

 

Dommerutvikling

Klaus

 

 

Idrettsmateriell

Bjørg

 

 

Kurlandsparken/Tiff

Bjørg

 

 

Drift klubbhus/oppsett reklame

Bjørg

 

 

Godtgj. tillitsvalgte

Pål

 

 

Reiseutg/tilskudd seniorlag

Pål

 

 

Andres stevner inkl. N.C/KM

Klaus

 

 

Påmelding serie

Klaus

 

 

Dommerregninger

Bjørg

 

 

Overg./bøter/gebyrer/kampavg.

Pål

 

 

Medlemsblad

Ann

 

 

Klubbhuskostnader

Bjørg

 

 

Sum kostnader

 

 

 

Resultat

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

17/2001       Eventuelt

                   

                    Vedtak:

Styret gir kvinner senior rett til å opprette en konto i

Gjensidige Nor Sparebank på navnet Kurland Fotballklubb

Kvinner senior.

Disposisjonsrett til konto gis til Olav Strand og Håkon Kjellsen.

 

 

                    Klaus kjøper inn styregenser til Stein og Kjell.