Referat til styremøte Kurland FK

 

DATO:

8. oktober  2001

TID:

19.00 – 21.45

STED:

KLUBBHUSET

Forfall:

Kjell og Anita

 

 

Saksnr.

Sak  

 

Ansvar

76/2001

Innkalling

 

 

 

Godkjent uten merknader. Det ble føyd til fem saker på sak 84/2001 - Eventuelt

 

Klaus

77/2001

Referat fra forrige styremøte

 

Klaus

 

Godkjent uten merknader.

 

 

78/2001

Referatsaker

 

 

 

 • Leiekontrakt på bruk av gymsalen på Kurland skole signert
 • Klaus, Arild Engh, Kjell Havreberg, Anders Grindland og Jacob Sørensen deltar på Cupfinaleseminaret
 • Følgende deltar på delkurs 1 og 2 av Trener I kurset: Edvin Holsæter, Vidar Morønning, Torkil Aulie (alle G89), Espen Halvorsen, Gunnar Waamhus (begge G94), Ole Rosvoll, Per Håkon Sjulstog (begge G91) og Hans Petter Anderson (G92)
 • Referat fra kretsens møte om jente- og juniordamefotballen i kretsen sesongen 2002. KFK takker nei til å administrere felleslag i juniorinterkrets neste sesong.
 • Møter med lag om sesongen 2002
  Jenter 86/87 gjennomført
  Gutter 85- 89 gjennomført
  Jenter 88 - 91 gjennomført
  Minijenter – utsatt til 22.10.01
 • Skjema innmelding sonespiller distribuert
 • Kretsen har frafalt bøter på kr. 6000 for bruk av spillere uten gyldig lisens, etter at KFK har dokumentert at lisens var betalt
 • Bot på kr. 1500 for manglede lisens på Håkon Hansen. KFK har informert om at spilleren har skiftet navn bare Skjerstad og lisens er betalt
 • Tilbud om salg på kommisjon fra Lagsaktuelt AS
 • KFK ønsker mest mulig av post fra krets elektronisk. Adresse oppgitt.
 • LSK tilbyr pakker på sesongavslutninger
 • À jour med AIK foreligger som nettutgave
 • KFK rakk ikke sende søknad til spillerforndet. Søker neste år på Lene, Hege og Hilde

Bjørg

 

Klaus

 

Klaus

 

 

 

 

Pål

 

 

 

 

Pål

Klaus

Ann

Klaus

Klaus

 

Klaus

 

Klaus

 

 

 

Pål

Klaus

 

Klaus

Klaus

Klaus

79/2001

Gjennomgang av frister og ansvar i aktivitetsliste

 

 

 

Status framdrift gjennomgått. Vi har i hovedsak kontroll.

 

Trenger tilbakemelding fra Kjell på status sesongforberedelser 2002 på guttelagene i barnefotballen.

 

Oppgavene i forbindelse med årsmøtet og regnskaps-avslutningen ble fordelt på følgende måte.

 

Årsmelding – sy sammen

Regnskap - avslutte

Revisjon – sørge for at blir levret revisorene

Årsmelding, herunder vurdere og beskrive måloppnåelsen til styret vil sesongen 2001 skriftlig, om følgende prioriterte oppgaver:

 • Sportslig utvalg
  Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen
  Legge til rette for at seniorlagene etablerer seg på øverste halvdel av tabellen i sine divisjoner

  Bidra til å etablere, samt inngå samarbeidsavtale med regional toppklubb for kvinner

 • Økonomigruppa, herunder
  Gjennomføre vedtatte Retningslinjer for regnskaps-, revisjons- og lønnsbestemmelser for Kurland Fotballklubb.
  Lage et medlemsregister som muliggjør en bedre innfordring av kontingentkrav

 • Anlegg/utstyr, herunder
  Utarbeide et forprosjekt på nærmiljøanlegg i tilknytning til Kurlandsparken i samarbeid med lokale og kommunal aktører

 • Tuneringer

 • Arrangement

 • Kureren/hjemmeside

Klaus

 

Kjell

 

 

 

 

 

Klaus 7/11

Pål - 1/11

Pål

 

 

 


Klaus 6/11

Klaus – 5/11

 

Ann KSA – 5/11. Stein MSA 5/11

Ann – 5/11

 

 

Pål – 5/11

 

 

 

 

 

 

Bjørg 5/11

Kjell 5/11

 

 

 

Stein 5/11

 

Anita 5/11

 

Ann 5/11

 

Årsplan 2002, (maile 2001 versjonen og sy sammen) herunder

 • budsjett
 • Innledning
 • Sportslig utvalg
 • Økonomigruppa
 • Anlegg/utstyr
 • Tuneringer
 • Arrangement, herunder
  framtiden til sommerfesten
  fellesturnering for barn- og ungdomsspillere i KFK
 • Kureren/hjemmeside

 

Klaus

Pål – 29/11

Klaus -  5/11

Klaus -  5/11

Pål – 5/11

Bjørg - 5/11

Stein – 5/11

Anita – 5/11

Bjørg – 29/10

Klaus – 29/11

Ann – 5/11

 

Innkalling til årsmøtet i form av annonse i lokalpresse og på hjemmeside

 

Innkalling til medlemmer, lage, trykke og fordele roder mellom styremedlemmene, samt sende pr. post.

 

Samle årsmeldinger fra utvalg og lag. Levere til Anita

 

Avtale med Odd Inge og levere årsmøte dokumentene til trykking.

 

Avtale med Olav S at årsmeldingen legges ut på hjemmesidene 14.11.01.

 

Send årsmeldingen til Olav S.

 

Holde klubbhuset åpent for henting av årsmelding

Anita – 1/11

 

 

Anita – 1/11

 

 

Pål – 7/11

 

Anita – 1/11

Og 14/11

 

Klaus 1/11

 

 

Klaus 14/11

 

Anita 15/11

 

80/2001

Ankeutvalgets avgjørelse i lisenssaken

 

Klaus

 

Anken ble forkastet. Styret tar avgjørelsen til etterretning, men er skuffet over begrunnelsen. Boten på kr. 3000,- betales snarest.

 

 

81/2001

Rammeplan kvinner senior

Vedta budsjettforslag

Ann

 

Vedlagt rammeplan ble godkjent. Samtidig med at styremøtet ble avviklet deltok 27 aktuelle damespillere på spilleremøte. I tillegg har de 10 juniordamespillerne sluttet seg til opplegget for neste sesong. Rune Andersen ny hovedtrener med Bjørn grevstad og Børre Hansen som medtrenere.

 

82/2001

Rammeplan menn senior

Vedta budsjettforslag

Stein

 

To lag en i en treningsgruppe, 4. og 6. eller 5. div. Minst 28 spillere under kontrakt. Begge lag på øvre halvdel av tabellen. Legge vekt på bedre treningsforhold på vinteren.

 

Budsjett med utgiftsside på kr. 73 000,-. Klubben bidrar med kr. 35 000,-.

 

Forhandler for tiden med trener. Vedkommende kan tilbys Trener II kurs på tippen av utgiftsgodtgjørelsen.

 

 

83/2001

Innfordring av utestående kontingent

 

Pål

 

Status bokført kontingent pr. dato er kr. 150 000,- . Detter kr. 20 000,- under budsjett. Har ca. kr. 40 000,- utestående hos registrete medlemmer.

 

Oversikt over hvilke spillere som ikke har betalt ut til lagene, samt purring til de medlemme det gjelder, snarest.

 

 

84/2001

Eventuelt

 

 

a)

Treningstider

Klaus

 

Utkast til treningstider som vist på vedlegg diskutert og videre prosess godkjent.

 

Menn senior kjøper mandagstiden i Vallhall. Kvinner senior og G16 deler torsdagsøkta.

 

Småjenter 89 og lillejenter 90-91 deler økt i SIA-bobla. KFK har ikke lykkes å få andre faste halløkter.

 

Vurdere tilskudd til G16, småjenter 89 og lillejenter 90-91 i forbindelse med budsjettbehandlingen.

 

b)

Godtgjørelse til redaktør for hjemmesidene

Klaus

 

Webmaster innvilges kr. 200 pr. måned til dekning av tellerskritt.

 

 

c)

Status Vintercupen

 

 

Redegjørelse fra turneringskomiteen 2001 tatt til orientering.

 

Årets komité er godt i gang. Nina N ønsker nøkkel til klubbhuset og til postboks. Klaus sjekker hvorfor behov for nøkkel til postboks.

 

 

d)

Installering telefon klubbhuset

Bjørg

 

Pål er tilstede den 16.10 når Telenor installerer, samt kjøper to telefoner og en telefonsvarer. Vi trenger uttak for telefon, internett og faks på kontoret, samt telefon i kiosken.

 

 

e)

Kureren

 

Ann

 

Trenger ny redaktør neste år.

 

Ann lager notat til neste styremøte om Kurerens framtid.

 

 

f)

Dato for styrets senongavslutning

 

Klaus

 

Lørdag 10. november eller fredag 9. Klaus inviterer og lager maten, Bjørg desserten. Deltakerne holder egen drikke.