Referat fra styremøte Kurland FK

DATO:

Tirsdag 12. januar 2002

TID:

19.30 - 22.00

STED:

Klubbhuset

   

Saksnr.

Sak  

Ansvar

20/02

Innkalling og saksliste

Klaus

   

 

21/02

Referat fra styremøte 15.01.02

 

Hilda

 

Sendt pr. e-post 15.01.02

Referatet inneholder en feil under sak 12/02 Orienteringer, påmelding av tillitsvalgte til fotballkretsen. Her skal det stå:

Fotballeder: Klaus Wike

Sekretær: Hilda Pettersen

Utdanningskontakt: Svein Fjellheim

Anleggskontakt: Håkon Skjærstad

Dommerkontakt: Finn Løvseth

Ansvarlig spillerutvikling/trenerkoordinator: Jacob Sørensen

Lisensansvarlig: Hilda Pettersen

Ansvarlig spillerregistrering: Hilda Pettersen

Ansvarlig overganger: Klaus Wike

Sportsig leder: Jacob Sørensen

 

22/02

Orienteringer
 
 

·        Vintercupen andre helg

Nok en gang et vellykket arrangement, som turneringsledelsen har fått tilbakemelding om. Vi gratulerer turneringsledelsen med to meget profesjonelt gjennomførte fotballhelger! Vi gratulerer også damelaget med førsteplass og tredjeplass.

·        Regnskapsrapport

Dersom det kommer inn krav fra tillitsvalgte fra 2001, vil styret innfri dette dersom overnevnte kan sannsynliggjøre fordringer.

Spillere som har utestående kontingent for 2001 vil ikke få spille kamper og turneringer.

·        Nye medlemmer

·        Status lag, trenere, ledere, spillere

Det trengs en avklaring på om vi stiller junior damelag denne sesongen. Jacob tar kontakt med trener for dette laget.

Pluss 9 spillere på SM’88.

Jobber med tre nye’87

SMJ’90/’91 tre nye.

LJ’89 to nye spillere

Gutt’95 13 spillere på siste trening

Damelaget 27 spillere på papiret.

Menn veteran 13 spillere.

Herrelaget har nok spillere, men noe varierende oppmøte

SMG ’88 få spillere (samarbeider med Lørenskogs ishockeylag)

·        Sommerfest

·        Treningsforholdene på Kurlandsparken

Må ringe kommunen fra dag til dag dersom det skal måkes. Håkon sørger for å få tilbakemelding fra trenere hver kveld for så å melde fra til kommunen.

·        Andre orienteringssaker

Godkjenning fra lotteritilsynet for to automater i Blystadlia

To bingodugnader til damelaget

Nina

Nina

Jacob

Jacob/ Klaus

Håkon

Nina

23/02

Saker til kretstinget

Jacob

 

Forslaget om endringer i kretsreglementet om det antall dommere klubbene skal stille med i forhold til antall påmeldte lag til seriespill og sanksjoner mot klubbene som ligger under normen. Klaus og Jacob utarbeider et forslag som er mer klubbvennlig, som Jacob fremmer på Kretstinget.

Klaus/Jacob

24/02

Årsplaner

Klaus la frem et forslag til mal for årsplaner. Ingen innvendingar

Årsplan for anlegg og utstyr

Klaus

Håkon

 

       Organisering av utvalget og arbeidet

·        Delmål – strategier – tiltak i form av aktivitetslister

·        Knytte inntekter og utgifter til delmålene i form av sum pr. tiltak – inntekt eller utgift

Håkon ser på malen og legger frem årsplan på neste styremøte.

 

25/02

Prosjektmandat ”Revisjon av skoleringsplanen”

Klaus

 

Klaus gjennomgår hva en skoleringsplan er, hvor vi får beskue to utsøkte bilder av Aksel O. Odden.

 

Vedtak:

  1. Revisjonen av KFK’s skoleringsplan organiseres som et prosjekt. Jacob Sørensen oppnevnes som prosjektleder. Prosjektleder fremmer forslag til prosjektplan på styremøtet i mars.

     

 

  1. Styret skal være styringsgruppe.

  2. Prosjektgruppen skal legge fram sin innstilling senest 1. september 2002. Prosjektgruppa fremmer forslag til prosjektplan på styremøtet i mars.

  3. Prosjektleder skal i sitt arbeid med å revidere skoleringsplanen vurdere om planen også skal omfatter trener-, leder- og dommerutvikling, i tillegg til spillerutvikling.
 

26/02

Årsplan for Sportslig utvalg

Jacob

 

Utsettes til neste styremøte.

 

27/02

Prosjektmandat ”Informasjonsstrategi”

Klaus

 


Vedtak:

  1. Det nedsettes en prosjektgruppa som skal utrede og anbefale en samlet informasjonsstrategi for KFK.

  2. Styret skal være styringsgruppe og trener- og lederforumene skal være referansegrupper.

  3. Prosjektgruppen skal legge fram sin innstilling senest 1. september 2002. Prosjektgruppa fremmer forslag til prosjektplan på styremøtet i mars.

  4. Som prosjektleder oppnevnes Hilda Pettersen. Som medlemmer oppnevnes Olav Strand, Magne Storløkken, Morten Pettersen. Klaus prøver å finne et navn til, primært en dame.

  5. Prosjektgruppa skal i sitt arbeid med å utvikle en  informasjonsstrategi, særlig ta for seg hvilke ulike medier og arenaer en skal benytte for å nå ut med ulik type informasjon til rette vedkommende. Særlig vil styret legge vekt på grensesnittet mellom møter, telefon, e-post, post, lagshyller på klubbhuset, hjemmesiden, Kureren og eksterne informasjonskanaler.
 

28/02

Medlemsregister og rutiner for utsending av kontingent

 
 

·        Status arbeidet med å utvikle nytt register

Arbeidet har lidd under nestleders tidsnød pga samvittighetsfull jobbing på andre områder i KFKs regi. Bestiller ny versjon av programmet. Utgift belastes post 5200

·        Rutiner for utsending av kontingent 2002

Se vedlegg.

Jacob

Nina

29/02

Retningslinjer utgiftsdekning lag, trenere og ledere 2002

Klaus

 

Klaus utarbeider skriv med utgangspunkt i det som ble lagt frem på styremøtet. Klubben dekker treningsdress til trenere.

 

Hilda utarbeider et forslag til representasjonsantrekk til styret (inne/ute).

Nina mener vi bør foreslå styrehonorar på neste årsmøte.

 

29/02

 

Trener- og lederforum 1/2002

Jacob

 
·        Alle i styret møter og presenterer sitt ansvarsområde

·         Teknisk gjennomføring

Hilda skal opplyse om at det må oppnevnes informasjonskontakt på hvert lag.

Håkon opplyser eksplisitt om at det skal delegeres oppgaver ifht dugnad på klubbhus.

·         Oppgavedeling:
Møteledelse
Kaffe, te og mineralvann, bevertning
Gjøre i stand lokalet

 

Jacob

Klaus /Hilda

Håkon/Kjell/Morten

30/02

Norway Cup

Morten

 

Dersom et lag ikke vil være med på NC dekker klubben en annen stor turnering.

Siste frist for å melde seg på i NC er 1. mars.

 

31/02

Brevark og konvolutter

Hilda

 

Utsettes til neste styremøte

 

   

 

32/02

Søknad om kommunalt tilskudd 2002

Klaus

 

·        Søknadsfrist 1. mars 2002. Klaus og Nina fyller ut i løpet av uke 8.

 

 

32/02

Eventuelt

Mobiltelefon til Håkon

Jacob skaffer gratis telefon. Abonement sjekkes ut mht til pris av Nina.

Låssystem

Vi må vurdere nytt låssystem. Dagens situasjon er at styret har liten kontroll på hvem som har nøkler. Denne saken tas opp på trener/lederforum.

Håkon sjekker pris på nytt låssystem.

 

Jacob/Nina