Referat styremøte

 

STED:            KLUBBHUSET

DATO:           Tirsdag 12.09.2000

TID:               KL. 2000

Fravær :     Pål og Liv

 

Saksnr.

Sak  

Ansvar

 

 

 

 

 

 

86/2000           Innkalling/saksliste  

                               Innkalling godkjent.

 

87/2000           Referat forrige møte                                                                      

                        Rettelse sak 84.  Klaus foreslår oppgavedeling og fremdriftsplan for årsmøtet.

                        Rettelse sak 80.  Det skal være Prix skilt ikke prikk skilt.

                        Referat ellers godkjent.

 

88/2000           Referatsaker                                                                                  

 

1.      Kurland FK. har lagt inn protest i kamp nr. 139701072  M39.

Strømmen IL – Kurland. Dette pga. bruk av ulovlig spiller.

Protesten ble senere trukket.

 

2.      Klaus Wike har skrevet en anmodning til AFK om tildeling av spillefond for   inneværende sesong.  KFK ber om å tildeles midler i kategori 2.

 

89/2000           Romerike kvinnefotball                                          

                        1.  Styret slutter seg til det foreliggende avtaleutkast, med de endringer som er

                             vist i vedlegget.

 

2.      KFK er villig til å gi fra seg en plass i styret til Frogner eller Borgen.

 

3.      Olav avklarer m/ Ivar Hovdenak  om han ønsker å ta styreverv.

 

4.      Olav, Klaus og Ann får fullmakt til å representere KFK videre i denne

prosessen.

 

5.      Olav kontakter Hege, Lene og Hilde vedr. ev. overgang til Romerike

Kvinnefotball.

 

         

 

90/2000           Organisering av lag og treningsgrupper 2001       

                       

1.      Styret slutter seg til intensjonene som ligger vedlagt utkast leder

      I Kureren nr. 3/2000.

 

2.      Sportslig utvalg anmodes om å jobbe videre etter disse retningslinjene.

 

3.      Innen utgangen av september  bør det være på plass minst en

ansvarlig person pr. lag. 

     

 

 

 

91/2000           Forberedelse årsmøtet den 23. november 2000    

             

                        Se vedlegg.

 

 

 

 

92/2000           Eventuelt                              

                       

                       1.Styret har besluttet å ikke inngå avtale med Norsk lotteridrift.

 

                        Det blir istedenfor inngått avtale med Karasjokk biljard service.

                        Olav får myndighet til å underskrive denne.

                        Anita faxer  kontrakt.                             

                       

 

                       2. Tilbudet fra Oslo vei  om graving av grøft og legging av telefonkabel

                        ble  godkjent av styret.  Ref. sak nr. 80/2000. 

                       

 

 

 

SAK                                                                                     FRIST                             ANSVAR

 

 

1.      INNKALLING – KUREREN                                       12.08                        Ann

Kureren annonse                  

 

Brev til alle medlemmer                                                     23.10                        Anita lager og                     

utlevering                                                                          02.11                  leverer til kopiering.              

 

 

2.  FRISTBREV TIL LAG OG UTVALG.                   20.09

     Pål avslutte regnskap

 

*  årsmelding ? lage mal                                                    30.10                     

    20.09             Klaus  

 

*  krav godtgjørelse kjøring/telefon                                   10.10                      Pål

 

*  Turneringsdeltakelse , utregning                                     20.09                      Pål/Alf

 

*  dommerregninger                                                         10.10                      Pål

 

*   Andre krav                                                                  10.10                       Pål

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.  ÅRSMELDING       årsmøte 23.11- hentes 16.11       06.11                    

                                       trykk    10.11-  klar     09.11       styre behandle

 

                                                                                           30.10

                                                                                           sende utkast til

                                                                                           styret.            

 

*  Regnskap med noter                                                     06.11                    Pål tar med på

                                                                                                                         møtet.

*  Styrets arbeid                                                               30.10                     Anita

 

*  Medlemstall/tillitsvalgte                                                  30.10                     Pål

                                                                                                                     ( mail fra Klaus )

*  Evaluering av styrets årsplan                                                                                                                  

    - generelt                                                                      30.10                     Olav

    - SU                                                                             30.10                     SU

    - Økonomi                                                                    30.10                     Pål

    - Anlegg/klubbhus/utstyr                                               30.10                     Bjørg

    - Kureren                                                                     30.10                     Ann   

    - Arr. / tildelinger / Rep.                                                30.10                    Klaus/Anita                                   

 

SAK                                                                               FRIST                              ANSVAR

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.  STYRETS ÅRSPLAN   2001                                styremøte 23.10      

 

*  Innledning / generelt                                                 15.10 ut til styret                   Klaus

                                                                                   10.10 til Ann på jobb             Ann -

                                                                                                                                     klipper 

 

*  SU – årsmelding + HP                                             10.10                                      Klaus

 

*  Økonomi gruppa                                                      10.10                                      Pål

 

*  Anlegg/utstyr                                                            10.10                                      Bjørg

 

*  Turneringer                                                               10.10                                      Liv

 

*  Arrangement                                                             10.10                                      Anita

 

*  Kureren                                                                    10.10                                      Ann

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  KONTINGENT     2001                                                                                         Pål

     + inkl. RFK ?                        

 

6.  BUDSJETT      23.10 utkast                                   06.11                                       Pål

                                vedta ramme   

 

 

7. VALGKOMITE

    Sjekke ut valgkomiteens arbeid                               hver 14. dag                             Ann