Dato: Tirsdag 16. april 2002

Tid:    19.30 - 22.00

Sted:   Klubbhuset

Tilstede: Hilda, Klaus, Nina og Kjell

Saksnr.

Tidspunkt

Sak

Ansvar

42/02

 

Innkalling og saksliste

Godkjent

Klaus/ Hilda

43/02   

 

Referat fra styremøtet 12.03.02

Godkjent uten merknader

Hilda

44/02

 

Orienteringer

 
   

-         Regnskapsrapport

Ingen spesielle merknader. Vi er fornøyde!

-         Status for medlemskontingent og loddpenger

56% betalt kontingent per 10.04. 10 mai sendes liste til oppmenn over spillere som ikkje er spilleberetiget. Første purring sendes mandag 22 april. 10 mai sendes lise

Purring sendt for skrapelodd. Mangler fortsatt fra:  SMG 88, SMG 89, MJ92/93, MG 92, Damelaget, Herrelaget, Menn veteran.

-         Behandling av det kommunale ”Gratisprinsippet”

Kultursjefen i kommunen ønsker at klubben skal betale ved arrangementer der vi er tekninsk arrangør. Saken utsettes.

-         Utstyrskveld på Klubbhuset 09.04.02

Meget godt oppmøte! Informasjonsstrategien har lykkes.

Lage designkonkurranse på bagen på hjemmesidene. Vinneren får en bag. Håkon tar ansvar og kontakter formingslærer. Kan gå under arrangement rettet mot skole.

-         Kioskvakter

Flyttes til sak Trener/lederforum

-         Status i forhold til utstyr til lagene

Alle lag har fått det utstyret de trenger.

Produktlinjen ikkje helt oppdatert, men er under veis.

Overtreksdrakten går ut av produksjon.

-         Låssystemet på Klubbhuset

Avventer godkjenning fra kommunen. Deretter skrive kontrakt med Rune Andersen

-         Rørleggerarbeid på klubbhusets ”kjøkken”

Arbeidet går tregt. Forfall 1. mai. Håkon gjør avtale med de personene som skal gjøre jobben.

-         Vintervedlikehold av parken

Håkon svarer hovedutvalget om vedlikeholdet har vært tilfredsstillende ifht de retningslinjer som foreligger.

-         Sportslig utvalg

Jentelaget (Jenter 86/87); kun 13 spillere.

Jenter 89, 10 spillere.

Jenter 93 fire spillere, mangler seks, rekruteringsskriv sendt.

Jenter 94/95 7, 94 mangler 3 ingen 95 mangler 10.

Gutt 88, 6 spillere, skal lage samarbeid med Lørenskog Hockeyklubb.

-         Utkast til treningstider

Treningstider avklares på forumet.

-         Lagenes årsplaner

Mangler fra: LJ 90/91, MJ 94/95, Jenter 86/87

-         Dommerkontakt

Finn vil fortsatt være dommerkontakt.

Andre orienteringssaker

Vårmøtet

Terminlister underveis

Ditt distrikt. Skal vi stå der?

Hilda vurderer.

Nina gjennomgår kriterier for tildeling av aktivitetsmidler

Ny avtale med Karasjokk biljardservice er gjort.

Møte ang Nærmiljøprosjektet

Trekke skolen mer aktivt inn i det allerede eksisterende miljøet (bane, klubbhus, garderober).

Kjell lufter og ”forhandler” stadig vekk med berørte parter. Neste mål er politikere og de politiske partiene.

Betalingsbetingelser for Norway Cup

Jacob og Klaus sjeker.

Nina

Nina

Klaus

Håkon

Håkon

Håkon

Håkon

Håkon

Jacob/Klaus

Klaus

Klaus/Jacob

Jacob

Klaus

Klaus

Hilda

Nina

Kjell

45/02

 

Trener- og lederforum 2

 
   

18 april 1002. Innkalling sendt ut i dag.

Håkon redgjør for vårdugnad, Hilda for bestilling av bane, informasjonsflyt i klubben. Nina kommer ikke, Klaus tar økonomi. Treningstider Klaus/Jacob.

Alle

46/02

 

Vårdugnad

 
   

Servering ok

Innbytterbu ok

Nett ok

Benker ok

Blåbua, ikkje ok (menn senior)

Søppel, Kjell er optimist...

Tribune, Bjørg fått tak i snekker

Beising, blir tatt senere

Drenering, kommunen har ikkje vært på befaring. Håkon purrer MG92 om drenering på Tiff

Håkon purrer SMG88 om ballfang hjørne klubbhus mot parkeringshus.

Håkon får forskudd og sørger for å gi til som skal ha penger og får kvitering som gis til Nina.

Container, Håkon tar ansvar for å finne ut hva som trengs.

Håkon

47/02

 

Arrangementer

 
   

-         Opprette jubileumskomité i forbindelse med KFKs 25 års jubileum høsten 2003: Oddrun Stoll opprettes som leder.

-         Sommerfesten. Ingen komite opprettet.

-         Medlemsfest

 

48/02

 

Kureren

 
   

-         Maria får 2000 for å lage lay out.

-         Hilda avklarer trykking.

-         Noe forsinkelser i prosessen, utgivelse regnes med i slutten av mai.

Hilda/ Klaus

49/02

 

Plan for informasjonsstrategi

 
   

-         Er under utarbeidelse

-         Delplan for ny struktur på hjemmesidene er i gang

-         Oversikt over informasjonsansvarlige på lagene er ikkje gjort

Hilda

Klaus/ Olav

Hilda

50/02

 

Eventuelt

Loddsalg

Lodd juniordamelag, Oppmannen returnerer usolgte lodd KFK tar tapet.

Laget hefter ikke for usolgte lodd som er hos spillere som har sluttet, klubben tar over innfordringsansvaret.

Muligheter for at KFK kan være med å arrangere skoleturnering for skolen. Prosjektet berammes til 2000 kr.

Alle

Jacob