Referat til styremøte Kurland FK

 

DATO:

20. juni 2001

TID:

19.00

STED:

Fravær :

Anitas residens

Bjørg, Stein og Kjell

 

 

Saksnr.

Sak  

 

Ansvar

58/2001

Innkalling

Sak 62 utgår

 

 

 

 

59/2001

Referat fra forrige styremøte

Referat godkjent

 

 

 

 

 

60/2001

Referatsaker

 

a)      lisensbasen til NFF er ufullstendig. Alle oppmenn

på seniorlag oppfordres til å sjekke kvittering på betalt lisens for sine spillere.

 

b)      Konseptet på sommerfesten på kurlandsparken bør

diskuteres . Dette skal tas opp som egen sak på et senere møte.

 

c)      Nøkkeloversikt kommer fra Klaus i løpet av uken.

 

d)      Godtgjørelse til Cecilie Leine. Klaus følger opp.

 

e)      Stein legger frem oversikt over kostnader vedr.

Reparasjon av blåbua på neste styremøte.

 

f)       Smj-88 vurderer å søke disp på spiller født i –91

for å spille i Norway cup.

 

 

g)  Nytt medlem i KFK:  Jan Erik Sæter

 

h)   Regnskap 

Likviditet litt dårlig. Mangler loddpenger, kontingent og kommunalt tilskudd.

 

Pål sjekker penger for overskuddsdommere år 2000.

 

 

alle

 

 

 

61/2001

Medlemsregister og utsending av kontingent

 

Medlemsregister

Er under arbeid. Tar lang tid. Det skal derfor oppdateres medl. register fra i fjor, og kjøres ut

kontingent  etter dette.  

Det skal vurderes å bytte til et annet system.

 

Kontingent skal sendes ut 1 Juli.

Bet. Frist 15. Juli

1.      purring 15.08

2.      purring 01.09 / spilleforbud håndheves.

 

Klaus

 

 

 

 

 

Pål

 

 

 

62/2001

Tider til trening og arrangementer i haller og gymsaler

Skoleåret 01/02

Klaus

 

 

Søknadsfristen gikk ut 15. mars.

Kurland søkte 6. juni

Venter derfor spent på svar. Det som er viktig er å få

De to helgene til vintercupen.

 

 

64/2001

Saker og viktige frister til høsten.

Klaus

 

 • Avklare videre engasjement med seniortrenerne
 • Kontakte kandidater til trenerjobber
 • Lage utkast rammeplan for seniorlagene 2002
 • Kontraktsforslag seniorspillere
 • Avklare videre engasjement med ledere på seniorlagene
 • Sette i gang turneringskomiteen
 • Sette i gang valgkomiteen med en skisse på hvordan vi ønsker å organisere arbeidet i styret og utvalgene sesongen 2002
 • Rammeplan barne- og ungdomsfotball 2002
 • 1. purring kontingent
 • Spillermøter seniorlagene, evaluering 2001 og presentasjon av utkast til rammeplan og kontrakt
 • Kontraktsforhandlinger seniortrenere
 • Planlegge og gjennomføre internt keepertrenerkurs
 • 2. purring kontingent og iverksette spilleforbud
 • Avklare videre engasjement med trenere barne- og ungdomslagene
 • Prosjektmandat ”KFK’s informasjonsstrategi”
 • Oppfølging av prosjektene ”Medlemsregister” og ”Nærmiljøanlegg”
 • Evaluering av utstyrsavtalen med Klubbhuset-Aabel Sport/PUMA, særlig KFK-utstyrskolleksjonen
 • Opprusting av klubbhuset/utleie til barnehage
 • Få på plass støtteapparatet rundt seniorlagene
 • Kontraktsforhandlinger seniorspillere
 • Påmelding høstens trener- og lederkurs
 • Avklare framdrift på etablering av støtteapparat rundt lagene i barne- og ungdomsfotball 2002
 • Plan for etablering av nye MJ og MG 7 lag (spillere født 1995) for sesongen 2002
 • Info om godtgjørelse trenere og ledere, oppgjør med lagene.
 • Trener- og lederforum oppsummering 2001 og rammer 2002, herunder treningstider vinter 2002
 • Aktivitetsliste årsmøteforberedelser, herunder årsmelding regnskap, revisjon og årsplan 2002 med budsjett, herunder framtiden til sommerfesten og fellesturnering for barn- og ungdomsspillere i KFK, samt vurdere måloppnåelsen til styret vil sesongen 2001, hvor følgende oppgaver ble  prioritert:

v     Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen

v     Legge til rette for at seniorlagene etablerer seg på øverste halvdel av tabellen i sine divisjoner

v     Utarbeide et forprosjekt på nærmiljøanlegg i tilknytning til Kurlandsparken i samarbeid med lokale og kommunal aktører

v     Bidra til å etablere, samt inngå samarbeidsavtale med regional toppklubb for kvinner

v     Gjennomføre vedtatte Retningslinjer for regnskaps-, revisjons- og lønnsbestemmelser for Kurland Fotballklubb.

v     Lage et medlemsregister som muliggjør en bedre innfordring av kontingentkrav

 • Søke tilskudd spillerutviklingsfondet NFF
 • Årsmøte
 • Møte med kommunen om vintervedlikeholdet av Parken
 • Påmelding av seniorlag og 1. div. ungdom

 

65/2001

Eventuelt

 

 

Ingen saker