Referat til styremøte Kurland FK

 

DATO:

21. august 2001

TID:

19.00

STED:

fravær

Klubbhuset

Kjell

 

 

Saksnr.

Sak  

 

 

66/2001

Innkalling

Innkalling godkjent

 

 

 

 

67/2001

Referat fra forrige styremøte

Referat godkjent uten merknad

 

 

 

 

68/2001

Referatsaker

  • Regnskapsgjennomgang

Oppgjør fra vintercup har kommet inn på konto

55000,-

 

             Spillermaskiner har tatt inn 15600,- fra dato 04.05 –

             30.06.2001.

 

             Det har kommet inn 31280,- fra kommuen i støtte.

 

             Det har kommet inn 35000.- fra Dep. På vegne av

             Idrettsrådet.

            

             25000,- av 40000,- er kommet inn på kalkunlotteri.

 

             105.000 har foreløpig kommet inn i kontingent.

   

     

  • Regnskap og rapport fra sommerfesten

Det ble et overskudd på 4772,-

Rapport kommer senere.

 

  • Treningstider gymsal og Fjellhamarhallen

Fikk ikke tildelt noe tid i Fjellhamar hallen på ukedagene.

 

Bjørg sjekker ut med skolen om skriving av kontrakter

For bruk av tid i i gymsalen.

 

Vi har fått tildelt noe tid i Valhall.

 

Kjell sjekker opp treningstider i SIA-bobla.

 

 

 

 

 

69/2001

Medlemsregister og innfordring av kontingent

Reviderte frister :

1.      purring – 01.09.2001 

Giro sendes oppmenn med spillerforbud

 

Pål og Morten jobber videre med medlemsregisteret

 

 

 

 

70/2001

Bøter for bruk av spillere uten lisens

KFK har fått bot på 12000,-.

Det kan dokumentres at det er betalt 9000,-

4 herrespillere og 2 damespillere.

KFK har søkt om amnesti for juniorspillerne, men har fått avslag.

Bot på 3000,- ( nedsatt fra 6000,-).

KFK har bestemt at saken skal ankes. Klaus ordner dette.

500,- i ankegebyr betales inn.

 

 

 

 

71/2001

Uoppgjorte kontrakt forpliktelser KSA 2000

 

 

Sak utsatt til neste møte

 

72/2001

Saker og viktige frister til høsten.

 

 

Klaus får fullmakt til å sette frister og fordeling av ansvar.

 

 

73/2001

Utleie av klubbhuset til familiebarnehage

KFK stiller seg positiv. Venter på videre henvendelse

 

 

 

 

74/2001

Rammeplan for seniorlagene sesongen 2002

 

Rammeplan Damelaget sesongen 2002

 

Styret diskuterte målformuleringer og strategier til rammeplan for damelagets virksomhet sesongen 2002.

 

I KFK’s Handlingsplan (HP) har årsmøtet vedtatt følgende mål  for senior kvinner:

 

2.     Overordnede mål

2.4     Seniorfotballen

Seniorfotballens oppgave er å prestere så gode resultat som mulig innenfor de rammer som ressursgrunnlaget setter. Klubben bør videre også ha et tilbud til de som vil begrense seg til mosjonsbasert fotballaktivitet (B-lag,Oldboys/girls osv.).

 

5.4     Sportslige mål

Organiseringen av seniorfotballen skal ta utgangspunkt i at KFK er en breddeklubb. Innenfor denne rammen skal seniorlagene ivareta både konkurranse- og trimaspektet. Dersom seniorlagene skal prioriteres med resurser utover det som følger av pkt. 4.2 skal dette kun skje med årsmøtets forhåndsgodkjenning. Det skal inngås samarbeidsavtaler med lokale klubber som kan ivareta tilbudet for til spillere fra KFK som ønsker sportslige utfordringer på et nivå KFK ikke kan tilby. Samarbeidsavtalene skal regulere både overgang, utlån, hospitering og erfaringsutveksling. KFK ønsker å legge til rette for konkurransefotball på seniornivå. Å ha gode lag i disse klasser anses for å være det beste virkemiddel for å kunne tilby ambisiøse og talentfulle spillere et attraktivt tilbud innen klubben. Gode lag i seniorklassen vil samtidig være et viktig bidrag til talentutvikling og for at klubben skal være et attraktivt alternativ for rekruttering av nye spillere fra klubbens geografiske nærområde.

 

5.4.1     Målsettingen for de enkelte klasser

Seniorfotballen

Klubbens damelag skal ha som et primærmål utvikle et lag med stabil kvalitet av god 2. divisjonsstandard, som i løpet av handlingsplanperioden skal ha etablert seg på øvre halvdel av tabellen i 2. divisjon. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner vil være en meget god bonuseffekt, og skal støttes av klubben gjennom at differansen i reisekostnader mellom divisjonene i sin helhet dekkes av klubben.

 

Status:

Kvinner senior spiller i en 12-lags avdeling for hele fire lag rykker ned. KFK ligger for tiden på 11. plass, uten realistisk mulighet til å bli nr. 8 eller bedre.

 

Alternative mål og strategier for sesongen 2002:

Utgangspunktet og forutsetningen for de to nedenfor nevnte strategiene er at damelaget rykker ned i 3. divisjon. Vi har mistet spillere i løpet av sesongen og vil miste ytterligere spillere som følge av nedrykket. Vi har få spillere som kommer opp fra egen junioravdeling som vil heve laget, i forhold til nivået i dagens spillergruppe. Samtlige ledere har signalisert at de gir seg etter sesongen. Tilsvarende gjelder årets hovedtrener.

 

  • Alternativ 1: Opprykk neste sesong
    En slik målsetting vil være helt i samsvar med målet angitt av årsmøtet i HP’en. Den forutsetter at KFK skaffer 8-10 nye spillere som ønsker å delta på 3-4 fotballaktiviteter pr. uke. Videre må en slik treningsgruppe tilbys treningsforhold og utstyr som står i forhold til seriøsiteten til gruppa. Videre må det etableres et støtteapparat som kan håndtere en slik satsing.

  • Alternativ 2:  Bygge opp et nytt 2. div. lag over tid.
    For i det hele tatt å klare å stille et damelag sesongen 2002, bør KFK tilby et aktivitetstilbud basert på 2 aktiviteter pr. uke med lav terskel for å delta. På denne måten kan en få opp en bredde og et miljø, som på sikt kan danne grunnlag for en slik treningskultur som er nødvendig for å kunne etablere et lag i 2. div.

 

 

Konklusjon:

 

Styret konkluderte med at alternativ 2 - Bygge opp et nytt 2. div. lag over tid -, var det beste alternativet.

 

Styret begrunnet sin konklusjon blant annet med konkurransesituasjonen, manglede egenrekruttering, anleggssituasjonen, kostnader og mangel på ledere.

 

I vårt nærområde konkurrerer vi med Team Strømmen 2, Skjetten og Gjelleråsen om spillere som ønsker å bruke 3-4 kvelder i uka på fotball. Vi ville være helt avhengig av flere spillere utenfra, dersom opprykk i 2002 og overlevelse i 2003 skulle være målet. Styret tror ikke KFK vil vinne fram i konkurransen om disse spillerne. KFK mangler tradisjon og vilje til å prioritere tilstrekkelige ressurser til seniorlagene til at vi kan vinne konkurransen om slike spillere. I sesongen 2000 benyttet LIF kr. 250 000,- av klubbens penger, i tillegg til det laget tjente selv, på driften av et damelag på samme nivå som dagens 2. div.

 

Forslag om bruk av 60.000 legges frem på årsmøtet

25000,- til damelaget

35000,- til herrelaget

 

 

 

 

 

75/2001

Rammeplan for barne- og ungdomsfotballen 2002

 

LAG                          2001                            2002

 

GUTTER

 

MV                1.div  15- 20 stk              1.div   15 – 20 stk

MSA 1+2      4.div + 6 div. 30 stk.     4/5 div.+ 6.div  30 stk

Gutt                                                       2.div  15 stk.(87/86)

Smg 2 –87     2. div  15 stk.                   2.div. 15 stk.  

Smg 1 –88     2. div  15 stk.                   2.div  15 stk.

Lg 2    - 89     2 div. 2 lag /19 stk.         1. div 16 stk.

Lg 1    - 90     1.div  16 stk                    2 lag  18 – 20 stk

Mg 10/91       2 lag  18 – 20 stk.           1 lag  14 stk

Mg  9/ 92       1 lag  14 stk.                   1 lag  13-14 stk

      Mg  8/93        1 lag  13-14 stk               1-2 lag

      Mg  7/94        2 lag 18-20 stk                nytt lag - 95 

 

 

 

 

JENTER

 

 

LAG                                         2001                         2002    

 

KSA                          2. div  18 stk.                3.div  20 stk

Jr.D                           7 er     10 stk                 7 er              

J  86/87                     1 div.  15 stk                 1. div  14 stk.

Smj. 88                      1. div                            En treningsgruppe

                                                                       11 stk 88

                                                                       11 stk 89

                                                                       1.div + ev 7 er

Lj 89                        1. div   11 stk.                1./ 2. div  12 stk

                                                                       90+91

                                                                       hospitering

Lj 90                        2. div   12 stk.                            

 

Mj 10                      91                                   1 lag   10 stk.

                                                                       92+93

Mj 9                        92 / 1 lag /  10 stk          Eget 93 lag?

                                                                      Tvilsomt

Mj 8                        93/94                              94+95 lag

 

 

 

 

 

 

m/kontrakt

 

 

 

75/2001

Eventuelt

 

a)        KFK samarbeider med Fjellhamar på anleggssiden.

 

b)        Deadline i slutten av september for kureren nr. 3

Mangler respons fra flere lag.