Kurlandsparken
En vinterdag
Kurlandsparken
Nå!
Kurlandsparken
En sommerdag

 

Lov for Kurland Fotballklubb

stiftet den 26.09.1978.
Vedtatt den 28.10.02 med senere endringer senest av dd.mm.åå.
Godkjent av idrettsstyret den dd.mm.åå

 

§ 1 Formål

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

 

§ 2 Farger og emblem

Kurland Fotballklubbs draktfarge er rød.

 

Klubbens navn eller emblem, med bokstavene KFK, skal brukes på de merker,pokaler, premier og diplomer som årsmøtet og styret deler ut.

 

§ 3 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus idrettskrets.

Laget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. For tiden kun Norges Fotballforbund. Laget hører hjemme i Lørenskog kommune, og er medlem av Lørenskog idrettsråd.

 

§ 4 Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt lagets lover og bestemmelser.

 

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

 

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

 

 

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

 

I tillegg til å betale kontingent forpliktes alle aktive medlemmer til å delta i de aktiviteter styret til enhver tid finner formålstjenlig for å skaffe de nødvendige økonomiske midler for å drive klubben. Dersom medlemmet grunnet for ung alder ikke kan delta i bestemte aktiviteter, overføres ansvaret på medlemmets foresatte. Styret kan fastsette timeprisen for inntektsbringende tiltak og tilby eller kreve kontant oppgjør av de medlemmer som ikke ønsker eller ikke deltar.

 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side.

 

Styret kan sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner.

 

 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

 

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

 

§ 8 Inhabilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

 

 

§ 9 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

 

§ 10 årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i november måned.

årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på klubbens hjemmesider. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

 

årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minmumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 

 

§ 11 Ledelse av årsmøtet

årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

 

 

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 13 årsmøtets oppgaver

årsmøtet skal:

1. Behandle lagets årsmelding.

2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.

3. Behandle innkomne forslag.

4. Fastsette kontingent.

5. Vedta lagets budsjett.

6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15).

7. Velge

a) Leder

b) Nestleder

c) Sekretær

d) Kasserer

e) 3 stk styremedlemmer

f) Revisorer

g) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet eller delegere dette til styret

h) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

 

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

 

 

§ 14 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

 

§ 15 Styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere laget utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme.

 

 

§ 16 Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

 

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

 

 

§ 17 æresmedlemmer

Etter enstemmig innstilling fra styret, kan et ordinært årsmøte utenfor dagsorden innvotere æresmedlemmer av KFK.

 

Det kreves 4/5 stemmeflertall.

 

æresmedlemmer tildeles plakett, gratis livsvarig medlemskap og rett fri inngang på alle klubbens arrangement.

 

 

§ 18 KFKs hederspris

Til personer som har gjort en særlig stor eller viktig innsats for klubben, tildeles Kurland Fotballklubbs hederspris i form av plakett med styrets begrunnelse for tildelingen.

 

Beslutning om tildeling av Kurland Fotballklubbs hederspris skal skje med enstemmighet blant møtende styremedlemmer.

 

Hedersprisen deles ut av styret i forbindelse med årsmøtet eller medlemsfest.

 

 

§ 19 Go'foten

Styret kan tildele tillitsvalgt eller spiller som i løpet av en sesong har utført sine verv eller representert klubben, med en innsats og et resultat utover det som er rimelig å forvente, KFKs Go'fot.

Beslutning om tildeling av Go'foten skal skje med enstemmighet blant møtende styremedlemmer. Go'foten deles ut av styret i forbindelse med årsmøtet eller medlemsfest.

 

 

§ 20 Utmerkelser til tillitsvalgte

Tillitsvalgte som trer ut av styret, utvalg eller komiteer skal hedres med blomster på årsmøtet vedkommende avslutter sin periode.

 

 

§ 21 Spillerutmerkelser

a) Heising av drakt

Unntaksvis kan drakten til seniorspillere, som gjennom lang og tro tjeneste har vist seg særlig lojale mot klubben, heises i klubblokalet når vedkommende legger opp som seniorspiller.

 

Drakten rammes inn og henges på veggen i klubblokalet, sammen med en kort spillerbiografi. Nummeret på drakt som heist skal ikke lenger benyttes i draktsett på det seniorlag vedkommende spiller har deltatt på.

 

b) Spillerutmerkelser – kvinner senior

· Spiller på kvinner senior som har deltatt på 50 obligatoriske kamper på førstelaget tildeles statuett med påskrift om perioden kampene er spilt. Statuetten deles av lagledelsen på lagets avslutningsfest.

· Spiller på kvinner senior som har deltatt på 75 obligatoriske kamper på førstelaget tildeles statuett med påskrift om perioden kampene er spilt. Statuetten deles ut av lagledelsen på lagets avslutningsfest.

· Spiller på kvinner senior som har deltatt på 100 obligatoriske kamper på førstelaget tildeles statuett med påskrift om perioden kampene er spilt. Statuetten deles ut av styret i forbindelse med årsmøtet eller medlemsfest.

· Spiller på kvinner senior som har deltatt på 125 obligatoriske kamper på førstelaget tildeles statuett med påskrift om perioden kampene er spilt. Statuetten deles ut av styret i forbindelse med årsmøtet eller medlemsfest.

· Spiller på kvinner senior som har deltatt på 150 obligatoriske kamper på førstelaget tildeles statuett med påskrift om perioden kampene er spilt. Statuetten deles ut av styret i forbindelse med årsmøtet eller medlemsfest.

· Spiller på kvinner senior som har deltatt på 175 obligatoriske kamper på førstelaget tildeles statuett med påskrift om perioden kampene er spilt. Statuetten deles ut av styret i forbindelse med årsmøtet eller medlemsfest.

· Spiller på kvinner senior som har deltatt på 200 obligatoriske kamper på førstelaget tildeles statuett med påskrift om perioden kampene er spilt. Statuetten deles ut av styret i forbindelse med årsmøtet eller medlemsfest.

 

c) Spillerutmerkelser – menn senior

· Spiller på menn senior som har hatt obligatoriske kamper på førstelaget tre sesonger på rad, statuett med påskrift om perioden kampene er spilt. Statuetten deles av lagledelsen på lagets avslutningsfest.

· Spiller på menn senior som har hatt obligatoriske kamper på førstelaget fem sesonger på rad, statuett med påskrift om perioden kampene er spilt. Statuetten deles av lagledelsen på lagets avslutningsfest.

· Spiller på menn senior som har hatt obligatoriske kamper på førstelaget syv sesonger på rad, tildeles statuett med påskrift om perioden kampene er spilt. Statuetten deles ut av styret i forbindelse med årsmøtet eller medlemsfest.

· Spiller på menn senior som har hatt obligatoriske kamper på førstelaget ti sesonger på rad, tildeles statuett med påskrift om perioden kampene er spilt. Statuetten deles ut av styret i forbindelse med årsmøtet eller medlemsfest.

· Spiller på menn senior som har hatt obligatoriske kamper på førstelaget tolv sesonger på rad, tildeles statuett med påskrift om perioden kampene er spilt. Statuetten deles ut av styret i forbindelse med årsmøtet eller medlemsfest.

· Spiller på menn senior som har hatt obligatoriske kamper på førstelaget femten sesonger på rad, tildeles statuett med påskrift om perioden kampene er spilt. Statuetten deles ut av styret i forbindelse med årsmøtet eller medlemsfest.

 

 

§ 22 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, § 16.

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

 

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

 

 

§ 23 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

§ 22 kan ikke endres.

 

 

 

 

Del dette innlegget:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Vintercup 2020

Kommende aktiviteter

Styremøte
tirsdag 19 november, 19:00 - 21:00
Gry Skaali
fredag 22 november, 16:00 - 22:00
Sesongavslutning for J/G 2012
onsdag 27 november, 17:30 - 18:30
Formiddagstreff
torsdag 28 november, 10:30 - 14:00

Kommende kamper

Ingen hendelser

webcam

Vær

VinterCup

fjellhamarhallen

Facebook

Besøkende nå

Vi har 102 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Utleie Klubbhuset

klubbhus20070721

Utleie Kurlandsparken

Parken

Kontakt

Leder: Kari Mette Stoll

Besøksadresse:
Sandbekkveien 84, 1479 Kurland

Postadresse:
Postboks 26, 2018 Løvenstad

Org.nr.:      982 526 272

Konto nr.:  9001 22 77384

E-post:  klubbhuset@kurlandfk.no

Personvernerklæring