Lørenskog kommune har foretatt ny vurdering av åpning for idrett og arrangement og nedenfor kan dere leses svar fra kommunen.

Etter et teammøte i dag mellom Lørenskog FK, Fjellhammer FK og Kurland FK er vi enige om følgende:

Det skal ikke spilles kamper mellom klubbene de neste 14 dager. Nye regler vil komme fra Lørenskog kommune.
Det skal heller ikke spilles kamper mot andre lag i andre kommuner de neste 14 dagene.
Vi kan spille internkamper (innad i klubb) da dette blir som trening og antall voksne ikke er med i tellingen over antall personer tilstede.
Det er lov ved internkamper samt ha flere lag på banen samtidig men da med god avstand til de spillende lag.

Her er svaret fra Lørenskog kommune:

«Innledningsvis må jeg få framheve at det er ulike regelsett som gjelder for trening og kamp. Det første reguleres av adgangen til å drive idretts- og fritidsaktiviteter og det siste av reglene om arrangementet.

Trening
Utendørs er det lov å drive organisert trening i grupper på inntil 20.
For idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan et nødvendig antall voksne personer som er tilretteleggere for aktiviteten komme i tillegg til de 20 som deltar på aktiviteten.

Utgangspunktet er at alle skal holde minst en meters avstand, men det gjelder et unntak for barn og unge under 20 år hvis det er nødvendig for aktiviteten

Hva som er en trening kontra flere treninger må vurderes konkret og kan derfor ikke sies noe mer om.

Arrangement
Idrettsarrangementer inkludert kamper/konkurranser er arrangement, jf covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav c).

I Lørenskog er det lov med utendørs arrangement med inntil 20 tilstede samtidig, jf lokal forskrift § 14. Hvem som regnes med inn i de 20 reguleres av covid-19 forskriften § 13a . I 5. ledd er det sagt at alle som er tilstede inkludert utøvere og støtteapparat teller med i beregning av det totale antall når det dreier seg om idrettsarrangement for utøvere under 20 år.
Det vil si at det ikke vil være lov med tilskuere (uavhengig av om man sitter på faste tilviste plasser eller ikke) om utøvere, dommere og støtteapparat til sammen er blir 20. Er utøvere, dommere og støtteapparat for eksempel bare 15 blir kan det være 5 publikummere. Husk også at det er en del smittevernkrav til arrangement bla ansvarlig arrangør, oversikt over hvem som er tilstede osv. Se covid-19 forskriften §§ 13b flg

Det er i Lørenskog ikke oppstilt krav om at kamp må spilles mot lag fra egen kommune. Men hvis det er aktuelt å spille mot lag fra andre kommuner oppfordres det på det sterkeste til å gjøre en konkret smittevernvurdering for å reduseres risiko for overføring av smitte.

Det må vurderes konkret når man står ovenfor et arrangement og når man kan si at det er flere arrangementer. Det må ihvertfall være snakk en arrangører for hver kamp som sikrer at smittevernreglene i covid-19-forskriften §§ 13b flg ivaretas. Her vil også avstand og tydelig skille være momenter som må vurderes.

Det er den som organisere/arrangerer som må sikre at reglene som til enhver tid gjelder følges!»

Som dere ser av informasjonen er det vanskelig å få til kamper hos oss. Dersom man skal spille 5’er fotball vil det være for eksempel 10 spillere på banen, 2 innbyttere på hvert lag, 1 dommer og 1 trener på hvert av lagene. I tillegg kampvert. Dette blir 15 personer. Det betyr at det kun kan være 5 tilskuere tilstede slik at antallet opprettholdes. Det er klart at dette kan det bli problemer av.
Klubbene i Lørenskog var alle enige om at vi gjør det samme og med dette skal det ikke spilles kamper utover interne treningskamper.

Vi venter så på neste skritt på veien videre.

Med vennlig hilsen

På vegne av Styret

Kari Mette Stoll